Inwestycje 17 stycznia 2017

Wycinka drzew i krzewów w świetle znowelizowanych przepisów

Wycinka drzew i krzewów w świetle znowelizowanych przepisów

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Wprowadza ona znaczące zmiany przede wszystkim w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w szczególności w kwestii zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, opłat oraz kar pieniężnych za ich usunięcie. Według znowelizowanych przepisów, wydanie zezwolenia na usunięcie nie jest wy...magane w przypadku:
- drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, które nie są usuwane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25m2,
- drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klony jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego lub 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wprowadzane zmiany dotyczą również opłat za usunięcie drzew, które nadal wnosi się za wycinkę na cele gospodarcze. Zmianie uległy jedynie zasady ich naliczania. Stawki opłat za usunięcie drzew ustalić może rada gminy w formie uchwały, natomiast zgodnie ze znowelizowaną ustawą nie mogą one przekroczyć 500 zł dla drzew oraz 200 zł dla krzewów. W przypadku, gdy rada gminy nie określi wysokości stawek opłat, do ustalenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosuje się maksymalne stawki, o których mowa powyżej. Sytuacja taka ma miejsce m.in. w przypadku gminy Krobia, bowiem Rada Miejska w Krobi nie podjęła w tej kwestii odrębnej uchwały. Warto też dodać, że zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody, „w przypadku naliczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu oraz uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych, organ właściwy do wydania zezwolenia odracza termin uiszczenia opłaty za jego usunięcie na okres 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na jego przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych”. Jeżeli natomiast przesadzone lbądź posadzone drzewo lub krzew zachowa żywotność lub nie zachowa żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości po upływie okresu odroczenia 3 lat, należność z tytułu opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu zostanie umorzona. Nowelizacja ustawy przewiduje również, że za wycinkę drzew lub krzewów bez uzyskania w określonych przypadkach wymaganego zezwolenia, naliczona zostanie kara, w wysokości dwukrotności opłaty za wycinkę.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-01-17 10:17:20