Aktualności 04 maja 2017

Zapraszamy na XXXII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak serdecznie zaprasza na XXXII sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się  9 maja 2017 r. o godz. 16.30 w ZSOiZ w Krobi  ul. Ogród Ludowy 2.

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Krobi :

1. Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXX i XXXI sesji.
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzednich sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Krobia i Powiatu Gostyńskiego.
9. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi, z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krobia za rok 2016.
10. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Krobia  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016”.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany porozumienia międzygminnego z Gminą Śrem w sprawie powierzenia Gminie Śrem zadania publicznego związanego  z zapewnieniem bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Krobia miejsca w schronisku dla zwierząt,
b) zmiany nazwy ulicy w miejscowości Krobia,
c) zmiany nazwy ulicy w miejscowości Krobia,
d) zmiany nazwy ulicy w miejscowości Pudliszki,
e) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 110 kV przebiegającej przez obręby ewidencyjne : Kuczyna, Grabianowo, Chwałkowo i Potarzyca,
f) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska Gminy Krobia na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 roku”,
g)  zmiany Uchwały Nr XXVII/239/2016 Rady Miejskiej  w Krobi  z dnia   28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Krobia  na lata 2017 - 2028,
h) zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2017.
12.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13.  Wolne głosy i wnioski.       
14.  Zakończenie.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-05-04 08:19:23