Oświata 27 marca 2017

Będziemy mieli krobskiego "Kopernika"!

Będziemy mieli krobskiego

Zakończyła się procedura ubiegania o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Wielkopolskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura do kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. Wniosek Gminy Krobia, dotyczący utworzenia w Krobi Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji, otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, a tym samym znalazł się na liście 23 projektów przewidzianych do dofinansowania. Całkowita wartość projektu wynosi 1 999 626,34 zł, z czego 1 698312,77 zł pokryte zostanie ze środków WRPO. Projekt realizowany będzie przez Gminę Krobia w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Ziemia Krobska”, a jego celem jest poprawa warunków kształcenia ogólnego na terenie gminy Krobia. Centrum pełnić będzie rolę instytucji edukacyjnej, popularyzującej naukę w formie interaktywnych pokazów, łączących naukę i zabawę co z pewnością rozbudzi w młodych ludziach kreatywność i ciekawość świata. W ramach projektu przewidziano również modernizację, adaptację i doposażenie budynków gospodarczych na Wyspie Kasztelańskiej oraz przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. Projekt zintegrowany jest również z projektem pn. „Nauka poprzez doświadczenie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi”, na realizację którego Gmina Krobia otrzymała już dofinansowanie w kwocie 406 600,00 zł - również w ramach WRPO na lata 2014-2020.
Na koniec warto dodać, że w ostatnich tygodniach Gmina Krobia otrzymała dofinansowanie na trzy projekty edukacyjne, na łączną kwotę 3 878221,93 zł. Miejmy nadzieję, że utworzenie w Krobi Lokalnego Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji sprawi również, iż gminę odwiedzać będzie teraz jeszcze więcej osób. Nie będzie już bowiem trzeba jechać do warszawskiego Centrum Nauki Kopernik, by poprzez zabawę i doświadczenia zgłębiać wiedzę oraz poznać procesy zachodzące w otaczającym nas świecie.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-03-27 07:31:59