Aktualności z NGO 08 grudnia 2017

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2018 roku, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach priorytetów zadań określonych w uchwale nr XXXVI/315/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 września  2017 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Termin składania ofert upływa 2 stycznia 2018r. o godzinie 15:00.

 

Zarządzenie_129/2017

Zarządzenie_130/2017

Wzór oferty znajduje się poniżej:

Dokumenty do pobrania