Komunikaty 12 czerwca 2019

Chcesz zostać ławnikiem? Zgłoś swoją kandydaturę!

Chcesz zostać ławnikiem? Zgłoś swoją kandydaturę!

Urząd Miejski w Krobi informuje, że Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się do Rady Miejskiej w Krobi z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Gostyniu na kolejną kadencję 2020-2023. Mając na uwadze powyższe,
na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, Rada Miejska w Krobi, w terminie do 31 października 2019 roku, dokona wyboru ławników na kadencję 2020-2023. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, a także co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Krobia .

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 czerwca 2019 r. Zgłoszenia należy kierować na adres Urzędu Miejskiego w Krobi ul. Rynek 1, 63-840 Krobia z dopiskiem „Ławnicy” lub składać osobiście w Biurze Rady Miejskiej lub Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, do której kandydat ma obowiązek dołączyć poniższe dokumenty (winny być one opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia):

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 357 ze. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika, dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru bądź ewidencji, dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Szczegółowe informacje oraz wzory kart i formularzy dostępne są stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl. Kartę zgłoszeniową pobrać można również w Urzędzie Miejskim w Krobi (biuro nr 9).

Pliki do pobrania:Opublikował: Aurelia Sikorska kontakt: rada@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-06-12 13:05:46