Nasz profil YouTube Projekty Unijne
Inwestycje 14 sierpnia 2020

Nowe mieszkania w gminnym zasobie

Nowe mieszkania w gminnym zasobie

10 sierpnia 2020 r. dokonano odbioru technicznego budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w Domachowie. Teren, na którym zrealizowano inwestycję ma bezpośredni dostęp do drogi gminnej. Budynki są niepodpiwniczone, z dwoma kondygnacjami nadziemnymi oraz z poddaszem użytkowym. W ramach zrealizowanej inwestycji zasób mieszkaniowy Gminy Krobia powiększył się tym samym o cztery lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 218,40 m2. Zostały one wyposażone w instalację elektryczną, gazową, c.o., wodną oraz kanalizacyjną (odprowadzenie ścieków do przydomowych oczyszczalni ścieków). Prace budowlane przeprowadziła firma MAT – BUD BZDĘGA z Pępowa, otrzymując z tego tytułu wynagrodzenie w łącznej wysokości 733.405,70 zł. Warto dodać, że na realizację inwestycji krobski samorząd otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych (blisko 300 tys. zł.). Przypomnijmy także, że zadaniem własnym gminy jest tworzenie warunków do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Rada Miejska w Krobi podjęła uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Uchwała ta, wraz z regulacjami wynikającymi z odpowiednich przepisów prawa, jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego przyznawane są wolne lokale z gminnego zasobu mieszkaniowego.

Więdej foto_Facebook