Aktualności z NGO 07 grudnia 2018

Nowe przepisy dotyczące funkcjonowania kół gospodyń wiejskich

Nowe przepisy dotyczące funkcjonowania kół gospodyń wiejskich

Z dniem 29 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa o kołach gospodyń wiejskich (KGW), określająca m.in. formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w nich, jak również tryb ich zakładania oraz organizację KGW. Zgodnie z ustawą, na terenie jednej wsi może mieć siedzibę tylko jedno koło, które wpisane zostało do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Rejestracja KGW skutkować będzie nadaniem organizacji osobowości prawej i umożliwi jej prowadzenia działalności zarobkowej, a także ubieganie się o pomoc finansową ze strony ARiMR. Działające na dotychczasowych zasadach KGW będą miały czas do 2 stycznia 2019 r. by zarejestrować się w ARiMR. Po przekroczeniu tego terminu co prawda nadal będą miały możliwość rejestracji, jednak pod warunkiem, że nie uprzedzi je inne KGW, które będzie chciało działać w danej miejscowości. Jak wspomniano powyżej KGW będą mogły również otrzymać pomoc finansową, wypłacaną w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów ustawy. By tak się, zarejestrowane już KGW winny złożyć do 27 grudnia br. wniosek do ARiMR (za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu tego wniosku). Jeżeli zostanie on pozytywnie rozpatrzony, wysokość pomocy wynieść może: 3 tys. złotych - jeżeli KGW ma nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – w przypadku KGW liczących od 31 do 75 członków oraz 5 tys. zł – gdy KGW ma więcej niż 75 członków. Na koniec warto dodać, że nadzór nad działalnością KGW sprawuje Prezes Agencji i Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Prezes ARiMR, w celu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, może powołać wojewódzkich koordynatorów wspierania KGW. Dla kół z terenu powiatu gostyńskiego jest nim Jan Gross (65 575 30 00).

W związku ze zmianą przepisów dot. KGW, w dniu 10 grudnia 2018 roku, o godz. 11.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach (ul. Strzelecka 4) odbędzie się spotkanie dotyczące rejestracji KGW, na które serdecznie zapraszamy.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-12-07 12:09:08