Aktualności z NGO 01 października 2018

Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzi

W dniu 28 września 2018 r. Ludowy Zespół Sportowy Pinsel-Peter Krobianka Krobia, na podstawie art. 19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), złożył ofertę na realizację zadania publicznego w ramach zadania „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna, w tym udział drużyn dzieci i młodzieży w rozgrywkach organizowanych przez PZPN w ramach wspierania sportu kwalifikowanego przez gminę Krobia”. Oferta nosi nazwę „Krobianka 2018 – junior”.

Zgodnie z zapisem art. 19a ust. 1 ww. ustawy, po złożeniu oferty organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym w przypadku, gdy wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł, a zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j., Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) Burmistrz Krobi zamieszcza złożona ofertę do wglądu publicznego na stronie internetowej Gminy Krobia, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krobia w zakładce „Ogłoszenia” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krobi, ul. Rynek 1.

Na podstawie art. 19a ust. 4 ww. ustawy wyznacza się 7-dniowy termin zgłaszania uwag do oferty.

Wiecej-BIP