Komunikaty 28 lutego 2019

Ogłoszenie w sprawie rozpatrzenia i wyboru ofert organizacji pozarządowych

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem nr 4/2018 Burmistrza Krobi z dnia 8 stycznia 2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Dofinansowanie otrzymało pięć spośród złożonych ofert w ramach poniższych zadań:

1.     Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie gminy Krobia

2.     Dostarczanie żywności dla mieszkańców gminy w ramach funkcjonowania Banku Żywności

3.     Organizacja zajęć, imprez bądź uroczystości odnoszących się do tradycji, kultury i rzemiosł kultywowanych na terenie Gminy Krobia

4.     Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – działalność organizacji seniorów

5.     Ochrona dziedzictwa kulturowego i obsługa gminnych uroczystości patriotycznych

Wysokość przyznanych dotacji określa Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2019 Burmistrza Krobi z dnia 28 lutego 2019 roku

Więcej Informacji w BIP