Oświata 16 grudnia 2016

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na dziennego opiekuna

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert  na  dziennego opiekuna  wpłynęła jedna oferta. Komisja oceniająca  dokonała wyboru oferty Pani Mari Marioli Wojtkowiak, na podstawie karty opinii oferty, przeprowadzonego wywiadu środowiskowego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Dzienny opiekun spełnił wymogi określone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.) oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 31 października 2016r.

Zarządzenie w BIP