Aktualności z NGO 29 grudnia 2017

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecz

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej :
Zadanie I – Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Krobia
Zadanie II- Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Krobia wpłynęły dwie oferty:
1. Spółdzielnia socjalna „ARKA” z siedzibą w Gostyniu, ul. Kolejowa 24; 63-800 Gostyń
2. FILAR Spółdzielnia Socjalna z siedzibą w Rawiczu, ul. Bohaterów Westerplatte 4G/3; 63-900 Rawicz
Oferta FILAR Spółdzielnia Socjalna z siedzibą w Rawiczu złożona została bez wymaganego zestawu dokumentów oraz zawierała błędy formalne, w związku z powyższym nie została objęta procedurą konkursową.
Komisja oceniająca dokonała wyboru oferty Spółdzielni socjalnej „ARKA” z siedzibą w Gostyniu, ul. Kolejowa 24; 63-800 Gostyń
Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie ofertę złożoną przez Spółdzielnię socjalną „ARKA” z siedzibą w Gostyniu, ul. Kolejowa 24; 63-800 Gostyń i zarekomendowała ją Burmistrzowi Krobi.

Oferta spełniła wymogi określone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 późn. zm.) oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 30 listopada 2017r.

Więcej w BIP