Oświata 15 marca 2017

Ponad 2 mln złotych na edukację w gminie Krobia

Ponad 2 mln złotych na edukację w gminie Krobia

Znane są już wyniki konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie edukacji (Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe). Wśród 93 wybranych do dofinansowania projektów znalazły się również dwa, w przypadku których wnioskodawcą była Gmina Krobia. Pierwszy z nich - „Przygody z nauką – kompleksowy program rozwojowy dla szkół w gminie Krobia” otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 773 309,16 zł, przy całkowitej wartości projektu 1 866 641,23 zł. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, jego realizacja rozpocznie się 1 maja br, a zakończy 30 czerwca 2018 roku. Celem projektu, realizowanego wspólnie z partnerem - firmą F5 Konsulting Spółka z o.o., jest wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach na terenie gminy Krobia. Planowane jest wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego, obejmującego kształcenie i rozwijanie w uczniach kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy, a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. Równolegle zaplanowano doposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach, a także wdrożenie nowej metody daltońskiej, która pozwoli rozwinąć w uczniach kreatywność, innowacyjność oraz umiejętność pracy zespołowej. Drugi z wniosków Gminy Krobia - „Nauka poprzez doświadczenie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi”, dofinansowany został z kolei kwotą 406 600,00 zł ( całkowita wartość projektu wynosi 428 000,00zł ). Celem projektu, który realizowany będzie od stycznia 2018 roku do czerwca 2020 roku, jest wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach z terenu gminy Krobia poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego, obejmującego kształtowanie i rozwijanie w uczniach kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i przedmiotów przyrodniczych oraz kreatywności i innowacyjności. Skorzystać z niego będą mogli również nauczyciele, dla których przewidziano doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie realizacji nauczania przy wykorzystywaniu metody eksperymentu. Warto w tym miejscu dodać, że projekt ten jest zintegrowany z innym gminnym projektem, zakładającym utworzenie w Krobi Lokalnego Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji. Co prawda na chwilę obecną nadal nieznane są wyniki konkursu obejmującego działania infrastrukturalne ( tzw. projekty twarde ), jednak szanse na utworzenie krobskiego "Kopernika" są realne. O tym, czy uczniowie zdobywać będą mogli swoją wiedzę poprzez eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji, dowiemy się po rozstrzygnięciu konkursu, które ma nastąpić w najbliższym czasie.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-03-15 19:45:52