Oferta pracy 05 października 2017

Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi - stanowisko ds. koordynacji i zarządzania projektem

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko ds. koordynacji i zarządzania projektem pn: Przygody z nauką – kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia realizowanym przez Gminę Krobia dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Krobi. Oferujemy odpowiedzialną pracę, w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Oferty prosimy składać do 15 października 2017  roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta w budynku ratusza lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, Rynek 1, 63-840 Krobia z dopiskiem na kopercie: „stanowisko : ds. koordynacji i zarządzania projektem pn. Przygody z nauką ”. Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej