Inwestycje 30 września 2018

W trosce o środowisko naturalne

W trosce o środowisko naturalne

Rozpoczęła się kolejna inwestycja związana z ochroną środowiska na terenie gminy Krobia. Za kwotę ok. 2,8 mln złotych przebudowana i rozbudowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Gogolewie. Zadanie, które zakończyć się ma do 31 marca 2019 r., realizuje, na zlecenie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, firma EKOFIN-POL z Banina/k.Gdańska. W ramach inwestycji przewiduje się m.in.: budowę drogi dojazdowej, modernizację istniejących zbiorników technologicznych, demontaż wyeksploatowanych urządzeń, montaż instalacji ciśnieniowej, a także budowę ciągów technologicznych, kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych oraz przyłącza wodociągowego do studni wodomierzowej. Zadanie obejmie również wykonanie nowego ogrodzenia terenu, instalacji oświetleniowej, posadowienie kontenera socjalno-technologicznego oraz zakup agregatu prądotwórczego.
Inwestycja rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Gogolewie jest współfinansowana przez Gminę Krobia i stanowi jedno z działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki ściekowej na terenie gminy, ujętych w Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2014 – 2020 oraz Programie Ochrony Środowiska Gminy Krobia na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024.