Kalendarz 10 kwietnia 2019

Zapraszamy na VIII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Data rozpoczęcia: 2019-04-10 15:30
Data zakończenia: 2019-04-10

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na VIII sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się  w dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 15.30  w auli ZSOiZ w Krobi  ul. Ogród Ludowy 2.

 

Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

1.     Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołów z VI i VII sesji.

4.     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym.

5.     Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.

6.     Wręczenie stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów.

7.     Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Krobi za 2018 rok, sprawozdanie opisowe z dochodów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Krobi za 2018 rok, sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz sprawozdanie  z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  w roku 2018.

8.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XLVII/406/2018 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze  w szkołach i przedszkolach oraz w sprawie określania obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkola niewymienionych  w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

9.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krobia.

10.                Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez gminę Krobia nieruchomości niezbudowanej położonej    w Krobi.

11.                Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/100/2015 Rady Miejskiej w Krobi  z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Krobia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru. 

12.                Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu. 

13.                Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  III/34/2018   Rady Miejskiej    w  Krobi  z  dnia  19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia  na lata 2019 – 2029.

14.                Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019.

 15. Wolne głosy i wnioski.

 16.  Zakończenie.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-04-05 07:52:07