Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz
Komunikaty 18 czerwca 2019

Zapraszamy na XI sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XI sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się  w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 15.30  w auli ZSOiZ  w Krobi ul.Ogród Ludowy 2

 Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

1.     Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z X sesji.

4.     Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym.

5.     Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.

6.     Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. 

7.     Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krobia za rok 2018.

8.     Sprawozdanie Gminnej Rady Seniorów z działalności za rok 2018.

9.     Wręczenie zaświadczeń o wyborze Gminnej Radzie Seniorów.

10.                Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Biblioteki   Publicznej Miasta i Gminy w Krobi i nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Krobi.

11.                Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krobia na lata 2019-2021.

12.                Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach  na ławników.

13.                Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/365/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 kwietnia 2014 r.w sprawie nadania nazwy ulicy.

14.                Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Krobi.

15.                Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażania zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

16.                Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  III/34/2018   Rady Miejskiej    w  Krobi  z  dnia  19 grudnia 2018 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia  na lata 2019 – 2029.

17.                Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019.

18. Wolne głosy i wnioski.

19.  Zakończenie.

 

       Opublikował: Aurelia Sikorska kontakt: rada@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-06-18 14:56:31