Komunikaty 16 listopada 2017

Zapraszamy na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Krobi


Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak serdecznie zaprasza na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się  22 listopada 2017 r. o godz. 16.30 w ZSOiZ w Krobi  ul. Ogród Ludowy 2.

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Krobi :

1.Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXVII  sesji.
4.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzednich sesji.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych  w okresie międzysesyjnym.
7.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.
8.Wręczenie stypendiów za wybitne osiągnięcia pozaszkolne.
9.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
a) zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Grabianowo,
b) objęcia udziałów przez Gminę Krobia w Spółdzielni Socjalnej ECOSS,
c) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
d)  zmiany Uchwały Nr XXVII/239/2016 Rady Miejskiej w Krobi  z dnia  28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Krobia  na lata 2017 - 2028,
e)  zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2017.
10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12.  Wolne głosy i wnioski.
13.  Zakończenie.Opublikował: Aurelia Sikorska kontakt: rada@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-11-16 12:30:04