Studium zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XXVII/218/2012 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia

 

Uchwała  Nr XXVII/218/2012
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia  26 października 2012  r.

 

w sprawie  uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego  Gminy Krobia

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz  art. 12 ust. 1 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647) uchwala się,  co następuje:

 

      § 1.1. Dokonuje się zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia.

 

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są następujące, ujednolicone dokumenty studium uwzględniające wprowadzone zmiany:

1) załącznik nr 1 – „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia”;

2) załącznik nr 2 – „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia - synteza”;

3) załącznik nr 3 - „Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia”;

4) załącznik nr 4 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krobi.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki


Zobacz stronę w BIP