Inwestycje 17 stycznia 2017

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krobia

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sylwia Staszewska pełniła będzie funkcję eksperta udzielającego wsparcia pracownikom Urzędu Miejskiego w Krobi oraz innych gminnych jednostek organizacyjnych w procesie opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krobia na lata 2015 – 2022. Warto w tym miejscu podkreślić, że dokument przygotowany zostanie w oparciu o aktualne wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. W pierwszym etapie realizacji zadania opracowane zostaną przez Sylwię Staszewską i współpracujący z nią zespół naukowców ekspertyzy, dotyczące: struktury przestrzennej i rodzajowej zasobów gospodarczych (wraz z ustaleniem stref działalności gospodarczej), urbanistyki i zasady kształtowania przestrzeni czy też mobilności transportowej (diagnoza stanu transportowego, wskazanie kierunków zmian systemu transportowego i infrastruktury parkingowej, głównie na terenach wymagających rewitalizacji). Eksperci opracują ponadto diagnozy: stanu i kierunków rozwoju gminy Krobia w zakresie potencjału kulturowego i przyrodniczego, polityki społecznej i rynku pracy, demografii, mieszkalnictwa (ocena zasobu mieszkaniowego), a także diagnozę stanu i kierunków rozwoju gminy Krobia w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych wraz z opracowaniem koncepcji przestrzenno-urbanistycznej dla obszarów problemowych. Zespół pod kierunkiem prof. Staszewskiej przeprowadzi także konsultacje społeczne w celu określenia problemów w sferze przestrzennej, społecznej i gospodarczej, a także konsultacje dotyczące propozycji działań naprawczych. Następnie, na podstawie wykonanych ekspertyz oraz przeprowadzonych konsultacji, wyznaczone zostaną granice obszarów zdegradowanych, wymagających wsparcia. W drugim etapie zadania, który realizowany będzie również pod opieką eksperta, pracownicy Urzędu Miejskiego w Krobi oraz innych jednostek organizacyjnych Gminy Krobia, opracują Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krobia na lata 2015-2022, będący jego finalnym produktem. Dodajmy, że zakończenie prac nad dokumentem zaplanowane jest na lipiec bieżącego roku. Warto podkreślić, że prof. Sylwia Staszewska, która wyłoniona została jako ekspert w drodze zapytania ofertowego, na co dzień jest pracownikiem Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu. Przede wszystkim jednak jest ona cenionym ekspertem w zakresie działań rewitalizacyjnych oraz rozwoju obszarów wiejskich. Jest również autorem wielu publikacji z tego zakresu oraz posiada bogate doświadczenie w procesach partycypacji społecznej, czego potwierdzeniem jest współpraca z wieloma gminami oraz organizacjami i stowarzyszeniami. Należy również wspomnieć, iż przy realizacji zadania prof. Staszewska współpracowała będzie z ekspertami z takich dziedzin jak: socjologia, geografia, gospodarka przestrzenna czy architektura. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krobia na lata 2015-2022 umożliwi aplikowanie o środki unijne na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych. Ponieważ przygotowując ten niezwykle istotny dla gminy i jej mieszkańców dokument pragniemy opierać się na zasadzie partnerstwa i dialogu społecznego, już dziś zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i podmioty do czynnego uczestnictwa w opracowywaniu programu, w szczególności poprzez udział w konsultacjach społecznych. Wszelkie informacje w tym zakresie zamieszczane będą na stornie internetowej Gminy Krobia - www.krobia.pl, w zakładce: Mieszkaniec/Rewitalizacja oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krobi ( ul. Rynek 1).Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-01-17 10:07:14