Aktualności z NGO

02 września 2019 OGŁOSZENIE   z dnia 2 września 2019 r.   o wpłynięciu uproszczonej oferty realizacji zadania...

OGŁOSZENIE z dnia 2 września 2019 r. o wpłynięciu uproszczonej oferty realizacji zadania...

W dniu 29 sierpnia 2019 r. Ludowy Zespół Sportowy „Sokół” Chwałkowo z siedzibą w Chwałkowie, 64-840 Krobia, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zwanej dalej „ustawą”, złożył w Urzędzie Miejskim w Krobi uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej, wnioskując o przyznanie na jego realizację dofinansowania z budżetu Gminy Krobia w wysokości 8.000,00 zł. Proponowane zadanie nosi tytuł: „UDZIAŁ DRUŻYNY SENIORÓW LZS SOKÓŁ CHWAŁKOWO W ROZGRYWKACH LIGOWYCH KLASY „O” GRUPA V W 2019 R.”.

14 czerwca 2019 Szukamy członków Komisji Konkursowej

Szukamy członków Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 688) do zgłaszania swoich kandydatur na członków Komisji Konkursowej, powołanych do oceny ofert realizacji zadań publicznych w roku 2019 złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem nr 65/2019 Burmistrza Krobi z dnia 31 maja 2019. Termin zgłaszania kandydatur mija 21 czerwca 2019 r. o godz. 15:00.

24 maja 2019 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Burmistrz Krobi informuje, iż w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 43/2019 Burmistrza Krobi z dnia 17 kwietnia 2019 roku nie dokonano wyboru oferty realizacji zadania publicznego z zakresu zadania: Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka siatkowa wśród dzieci i młodzieży.

12 kwietnia 2019 Ponad 300 tys. zł dla organizacji

Ponad 300 tys. zł dla organizacji

Zakończyła się procedura rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe. Konkursy ogłoszone zostały jeszcze pod koniec ubiegłego roku i dotyczyły16 rodzajów zadań z zakresu: kultury fizycznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Łącznie złożonych zostało 21 ofert, z których 16 realizowanych będzie przy wsparciu finansowym Gminy Krobia. Suma środków przeznaczonych na ten cel z gminnego budżetu wyniosła 329.500,00 zł, zaś sumaryczna wartość wszystkich zadań przekracza 700 tys. zł. Warto dodać, że oferty organizacji, które uzyskały dotację, otrzymały wcześniej pozytywną ocenę powołanej przez burmistrza Krobi komisji konkursowej.

07 kwietnia 2019 Przyznano kolejne dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano kolejne dotacje organizacjom pozarządowym

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem nr 16/2019 Burmistrza Krobi z dnia 11 lutego 2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej. Na powyższe zadanie wpłynęła jedna oferta, która po uzyskaniu pozytywnej oceny dokonanej przez Komisję Konkursową, decyzją Burmistrza Krobi uzyskała dofinansowanie na wsparcie realizacji zadania publicznego w kwocie 4.000,00 zł.

03 kwietnia 2019 Nabór na członków Gminnej Rady Seniorów w Krobi

Nabór na członków Gminnej Rady Seniorów w Krobi

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 506) oraz rozdziału 4 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Krobi, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016r. poz. 1635) Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Krobia. Nabór prowadzony jest od 03.04.2019 r. do 30.04.2019 r.

28 marca 2019 Przyznano kolejne dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano kolejne dotacje organizacjom pozarządowym

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem nr 5/2018 Burmistrza Krobi z dnia 8 stycznia 2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2019 roku w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

07 grudnia 2018 Nowe przepisy dotyczące funkcjonowania kół gospodyń wiejskich

Nowe przepisy dotyczące funkcjonowania kół gospodyń wiejskich

Z dniem 29 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa o kołach gospodyń wiejskich (KGW), określająca m.in. formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w nich, jak również tryb ich zakładania oraz organizację KGW.

27 listopada 2018 Aktywna i społeczna Krobia - zapraszamy na kolejne spotkania!

Aktywna i społeczna Krobia - zapraszamy na kolejne spotkania!

Niespełna miesiąc pozostał do zakończenia projektu „Aktywna i społeczna Gmina Krobia”, realizowanego przy dofinansowaniu Gminy Krobia przez Centrum PISOP. Tym bardziej zachęcamy zatem Państwa do udziału w spotkaniach, które odbędą się Krobi i Pudliszkach, według poniższego harmonogramu. Zgłoszenia przyjmuje Magdalena Wróblewska - pod numerem telefonu 65/520 78 86 lub mailowo magdalena.wroblewska@pisop.org.pl.

23 listopada 2018 Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Już niedługo będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W imieniu organizatorów (Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu) zachęcamy Państwa do zgłaszania kandydatur do konkursu Barwy Wolontariatu. Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w Polsce. Szczegółowe informacje wraz z formularzami zgłoszeniowymi znajdują się na stronie: www.wolontariuszroku.wrk.org.pl. Kandydatów i kandydatki zgłaszać można do 1 grudnia 2018 roku w następujących kategoriach: wolontariat indywidualny, wolontariat szkolny, wolontariat senioralny, wolontariat zespołowy, organizacja/instytucja przyjazna wolontariatowi. Na zwycięzców w każdej z kategorii czekają atrakcyjne nagrody. Jednocześnie serdecznie zapraszamy wolontariuszy, społeczników, aktywistów, działaczy i działaczki z terenu Gminy Krobia na obchody Dnia Wolontariusza. Uroczystość odbędzie się 12 grudnia br. (środa), w godz. 12:00-15:00 w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich, a zwieńczy ją koncert znanego szerokiej polskiej publiczności Kamila Bednarka. Udział w obchodach jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc należy wcześniej dokonać zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza elektronicznego klikając w link poniżej: http://wolontariuszroku.wrk.org.pl/koncert/