Aktualności z NGO

08 grudnia 2023 Zostań członkiem Komisji Konkursowej

Zostań członkiem Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych, powoływanych do oceny ofert realizacji zadań publicznych składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 roku w gminie Krobia zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego.

23 października 2023 INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

Burmistrz Krobi przedstawia wyniki przeprowadzonych na podstawie Zarządzenia Nr 145/2023 Burmistrza Krobi z dnia 28 września 2023 roku konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok” zgodnie z zapisem § 6. 1. Uchwały nr LV/452/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 11 października.2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”.

18 października 2023 Przyznano dotację organizacji pozarządowej

Przyznano dotację organizacji pozarządowej

Burmistrz Krobi informuje, że Zarządzeniem nr 154/2023 Burmistrza Krobi z dnia 18 października 2023 roku przyznano dotację w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) Fundacji „Sąsiedzi Sąsiadom” z siedzibą w Krobi na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Krobia”, przedłożonego w Urzędzie Miejskim w Krobi w dniu 6 października br. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 571).

10 października 2023 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Burmistrz Krobi informuje, że w dniu 6 października 2023 roku na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 571) Fundacja „Sąsiedzi Sąsiadom” z siedzibą w Krobi przedłożyła w Urzędzie Miejskim w Krobi uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Krobia”.

28 września 2023 Konsultacje projektu Programu współpracy z NGO

Konsultacje projektu Programu współpracy z NGO

Burmistrz Krobi informuje, że Zarządzeniem Nr 145/2023 Burmistrza Krobi z dnia 28 września 2023 roku ogłoszone zostały konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

28 kwietnia 2023 KONSULTACJE SPOŁECZNE – zapraszamy!

KONSULTACJE SPOŁECZNE – zapraszamy!

Burmistrz Krobi informuje, iż zgodnie z wydanym Zarządzeniem nr 71/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku ogłasza konsultacje społeczne.

13 kwietnia 2023 Dotacja przyznana

Dotacja przyznana

Burmistrz Krobi podaje do informacji, iż w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 41/2023 Burmistrza Krobi z dnia 9 marca 2023 roku, dokonał wyboru i przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych

30 marca 2023 Przyznano dotację na realizację zadania publicznego

Przyznano dotację na realizację zadania publicznego

Burmistrz Krobi podaje do informacji, iż w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 z zakresu kultury fizycznej (ogłoszonego Zarządzeniem Nr 30/2023 Burmistrza Krobi z dnia 23 lutego 2023 roku) w ramach ujętego w konkursie zadania „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Krobia

13 marca 2023 Kolejna dotacja przyznana

Kolejna dotacja przyznana

Burmistrz Krobi podaje do informacji, iż w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i zadania „Ochrona dziedzictwa kulturowego i obsługa gminnych uroczystości patriotycznych” dokonano wyboru i przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych.

8 marca 2023 Zostań członkiem Komisji Konkursowych

Zostań członkiem Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich kandydatur na członków Komisji Konkursowych, powoływanych do oceny ofert realizacji zadań publicznych składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 roku w gminie Krobia zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz