Aktualności z NGO

14 września 2020 Przyznano dotację organizacji pozarządowej

Przyznano dotację organizacji pozarządowej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 141/2020 Burmistrza Krobi z dnia 14 września 2020 roku Stowarzyszeniu Klub Sportowy „TIGER WIELKOPOLSKA”, z pominięciem otwartego konkursu ofert, udzielona została z budżetu Gminy Krobia dotacja w wysokości 5.000,00 zł w związku z powierzeniem realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej. Realizowane w okresie od 30 września do 30 listopada 2020 r. zadanie nosi tytuł: „Szkolenie taekwondo i kickboxingu, udział w egzaminie na stopnie zawodników z Gminy Krobia oraz szkolenie samoobrony i walki wręcz” i zostało przedłożone na uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego w trybie małych zleceń, o którym stanowi art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). Więcej w BIP.

04 września 2020 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

W dniu 1 września 2020 r. Stowarzyszenie Klub Sportowy „TIGER WIELKOPOLSKA” z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5/2, 63-800 Gostyń, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zwanej dalej „ustawą”, złożyło w Urzędzie Miejskim w Krobi uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej, wnioskując o przyznanie na jego realizację dofinansowania z budżetu Gminy Krobia w wysokości 5.000,00 zł. Proponowane zadanie nosi tytuł: „Szkolenie taekwondo i kickboxingu, udział w egzaminie na stopnie zawodników z Gminy Krobia oraz szkolenie samoobrony i walki wręcz”. Zgodnie z zapisem art. 19a ust. 1 ustawy, po złożeniu oferty organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może - z pominięciem otwartego konkursu ofert - zlecić oferentowi realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym w przypadku, gdy wnioskowana kwota dotacji nie przekracza 10.000,00 zł, a zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Oferent spełnia w/w warunki. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy Burmistrz Krobi podaje złożoną ofertę w załączeniu do niniejszego ogłoszenia na okres 7 dni do wglądu publicznego na stronie internetowej Gminy Krobia, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krobia w zakładce „Ogłoszenia” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krobi (ul. Rynek 1, 63-840 Krobia). Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy wyznacza się 7-dniowy termin zgłaszania uwag do oferty. Uwagi można składać do dnia 11 września 2020 roku za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ngo@krobia.pl lub w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Krobi, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia (decyduje data wpływu do Urzędu).

03 września 2020 Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/452/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 11 października 2010 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”, Burmistrz Krobi zobowiązany jest do ogłoszenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057). W związku z powyższym Burmistrz Krobi informuje, że Zarządzeniem Nr 138/2020 Burmistrza Krobi z dnia 3 września 2020 roku ogłoszone zostały konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”. Konsultacje prowadzone będą w terminie od 10 września 2020 roku do 30 września 2020 roku w poniższych formach: 1) przyjmowania opinii i uwag na piśmie, dostarczonych osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi (ul. Rynek 1, 63-840 Krobia) lub wysłanych pocztą tradycyjną na ww. adres Urzędu Miejskiego w Krobi, 2) przyjmowania opinii i uwag drogą elektroniczną na adres e-mail: krobia@krobia.pl. Z Zarządzeniem oraz projektem Programu można się zapoznać poniżej, a także odwiedzając stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krobia oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krobi, gdzie projekt „Programu” został wywieszony.

01 lipca 2020 Przyznano kolejne dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano kolejne dotacje organizacjom pozarządowym

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza nr 89/2020 z dnia 28 maja 2020 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w gminie Krobia w zakresie kultury fizycznej w 2020 roku. Konkursem objęto jedno zadanie: Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna, w tym udział drużyn dzieci i młodzieży w przygotowaniach do rozgrywek organizowanych przez PZPN, na które wpłynęły dwie oferty realizacji zadania publicznego. Oba zadania uzyskały wsparcie finansowe w postaci dotacji z budżetu Gminy Krobia o łącznej wysokości 89.625,00 zł. Szczegóły w BIP w Zarządzeniu Nr 111/2020 Burmistrza Krobi z dnia 1 lipca 2020 roku.

01 czerwca 2020 Zostań członkiem Komisji Konkursowej

Zostań członkiem Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 688) do zgłaszania swoich kandydatur na członków Komisji Konkursowej, powoływanej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej w gminie Krobia w 2020 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 89/2020 Burmistrza Krobi z dnia 28 maja 2020 r. w zakresie zadania: „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna, w tym udział drużyn dzieci i młodzieży w przygotowaniach do rozgrywek organizowanych przez PZPN”. Termin przedkładania kandydatur mija 8 czerwca 2020 roku. Więcej informacji w BIP w zakładce „Ogłoszenia”.

28 maja 2020 Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej

Burmistrz Krobi ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie kultury fizycznej w 2020 roku, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) zgodnie z „Programem współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. Termin składania ofert upływa 19 czerwca 2020 r. Więcej w BIP w Zarządzeniu Nr 89/2020 Burmistrza Krobi z dnia 28 maja 2020 roku.

25 lutego 2020 Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem Nr 136/2019 Burmistrza Krobi z dnia 28 listopada 2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku w ramach zadania: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – działalność organizacji seniorów”. Na w/w zadanie złożona została jedna oferta, która przeszła pozytywną ocenę i rekomendację Komisji Konkursowej, co skutkowało przyznaniem oferentowi przez Burmistrza Krobi dotacji na wsparcie realizacji proponowanego w ofercie zadania publicznego. Rozstrzygnięty został także otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 roku ogłoszony Zarządzeniem Nr 138/2019 Burmistrza Krobi z dnia 28 listopada 2019 roku. W ramach zadania publicznego „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” wsparcie realizacji zadania publicznego w formie dotacji przyznano także jedynemu oferentowi. Szczegóły w BIP w Zarządzeniu Nr 39/2020 Burmistrza Krobi z dnia 19 lutego 2020 roku oraz w Zarządzeniu Nr 40/2020 Burmistrza Krobi z dnia 21 lutego 2020 roku.

18 lutego 2020 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku, przewidzianych do powierzenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 688) zgodnie z „Programem współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

18 lutego 2020 Poszukiwani członkowie komisji konkursowej

Poszukiwani członkowie komisji konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza reprezentantów organizacji pozarządowych do członkostwa w Komisjach Konkursowych powoływanych celem oceny ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2020 roku w gminie Krobia z zakresu pomocy społecznej, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 38/2020 z dnia 18 lutego 2020r. Termin składania kandydatur mija 4 marca 2020 roku.

17 lutego 2020 Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Burmistrz Krobi częściowo rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem Nr 148/2019 Burmistrza Krobi z dnia 19 grudnia 2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie kultury fizycznej w 2020 roku . Rozstrzygnięć dokonano w ramach 3 zadań: „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Krobia, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN”, „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Pudliszki, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN” oraz „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Chwałkowo, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN”. Na w/w zadania złożone zostały łącznie cztery oferty, z których trzy uzyskały pozytywną ocenę i rekomendację Komisji Konkursowej, co skutkowało przyznaniem oferentom przez Burmistrza Krobi dotacji na wsparcie realizacji proponowanych w ofertach zadań. Szczegóły w BIP w Zarządzeniu Nr 36/2020 Burmistrza Krobi z dnia 17 lutego 2020 roku.