Projekty ze środków budżetu państwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

 

Miło nam poinformować, iż Gmina Krobia w 2023 roku otrzymała dofinansowanie na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. W tym roku program ten realizowany będzie przez Przedszkole Publiczne w Pudliszkach z oddziałem integracyjnym wchodzące w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Pudliszkach z oddziałami integracyjnymi.

Celem NPRCz 2.0 jest wspieranie rozwoju czytelnictwa poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Przyznane środki finansowe w kwocie 1 500,00 zł umożliwią zakup nowych książek będących nowościami wydawniczymi, pozwolą na realizację działań promujących czytelnictwo oraz zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki.

 

Gmina Krobia otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2023.

Gmina Krobia otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2023. Środki finansowe przyznawane przez Ministra Edukacji i Nauki w formie dotacji celowej przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII.

 

Dofinansowaniem objęte zostały:

• Szkoła Podstawowa im. prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi, która organizuje 4 wycieczki w tym: 2 dla klas I-III i 2 dla klas IV – VIII

Liczba uczestników wycieczek: 122

Kwota dofinansowania dla szkoły: 44 500,00 zł

• Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pudliszkach z oddziałami integracyjnymi, który organizuje 1 wycieczkę dla klas IV-VIII

Liczba uczestników wycieczki: 38

Kwota dofinansowania dla szkoły: 15 000,00 zł

• Szkoła Podstawowa im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi, która organizuje 2 wycieczki w tym: 1 dla klas I-III i 1 dla klas IV – VIII

Liczba uczestników wycieczek: 84

Kwota dofinansowania dla szkoły: 19 700,00 zł

• Szkoła Podstawowa Filialna w Sułkowicach przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi, która organizuje 1 wycieczkę  dla klas I-III

Liczba uczestników wycieczki: 40

Kwota dofinansowania dla szkoły: 5 000,00 zł

 

Kwota otrzymanego dofinansowania w ramach dotacji celowej wynosi: 84 200,00 zł.

Wkład własny wynosi: 61 103,00 zł

Łączna kwota realizacji przedsięwzięcia wynosi: 145 303,00 zł

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest: wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Podczas wycieczek w 2023 r. uczniowie szkół zwiedzą punkty edukacyjne wskazane do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauk. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” jest częścią programu „POLSKI ŁAD”.

 

Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Pudliszkach oraz budynku Przedszkola Samorządowego przy ulicy Szkolnej w Pudliszkach.

 

Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku wraz z zmianą sposobu użytkowania części budynku na oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej w Pudliszkach z klasami integracyjnymi przy ul. Szkolnej 20. Zakres prac obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu, wymianę stolarki, przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowę pomieszczeń celem adaptacji na oddział przedszkolny, modernizację dojścia do budynku, w tym schodów zewnętrznych, wymianę instalacji elektrycznej.

Przedmiotem zadania jest termomodernizacji Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach przy ul. Szkolnej 1a. Zakres prac: ocieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu, remont tarasu i schodów, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, budowa dojść do i wokół budynku, wymiana stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, wymiana instalacji elektrycznej, wod-kan, C.O. i gaz, zakup, dostawa i montaż niezbędnego wyposażenia, przebudowa technologii kotłowni.


 

Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Bukownica, Chwałkowo, Domachowo, Potarzyca, Rogowo, Sułkowice, Wymysłowo, Żychlewo

Zakres inwestycji obejmuje modernizację dróg gminnych w miejscowościach:

- Bukownica na długości ok. 337 mb zlokalizowanej na działce gminnej nr 209
- Chwałkowo na długości ok. 465 mb zlokalizowanej na działkach gminnych nr 292, 308
- Domachowo na długości ok. 579 mb zlokalizowanej na działkach gminnych nr 184, 100
- Potarzyca na długości ok. 204 mb zlokalizowanej na działkach gminnych nr 78, 77
- Sułkowice na długości ok. 545 mb zlokalizowanej na działce gminnej nr 221
- Sułkowice na długości ok. 473 mb zlokalizowanej na działkach gminnych nr 112, 26/2
- Wymysłowo na długości ok 264 mb zlokalizowanej na działce gminnej nr 105
- Żychlewo na długości ok. 715 mb zlokalizowanej na działce gminnej nr 494 oraz utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Rogowo znajdującej się przy posesji nr 9 działka gminna nr 95/1, 211.

Przebudowa i rozbudowa ulic Zachodniej, Janusza Korczaka oraz Jana III Sobieskiego w Krobi położonych w centrum miasta przy cmentarzach parafialnych

Zakres zadania obejmuje przebudowę z rozbudową dróg gminnych ulic Zachodniej i Janusza Korczaka w Krobi polegającą na budowie jezdni o szerokości podstawowej 7,0 m oraz 5,0 m z betonowej kostki brukowej, bezfazowej typu Behaton grubości 8 cm w kolorach szarym i czerwonym. Przebudowa przewiduje również likwidację obu chodników znajdujących się wzdłuż ulicy Zachodniej. W celu uspokojenia ruchu na długim prostym odcinku ulicy Zachodniej zaprojektowano budowę pięciu szykan (zwężeń jezdni) w postaci klombów.

W celu zapewnienia poprawnego odwodnienia pasa drogowego przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej na całym przedmiotowym odcinku drogi. Wody opadowe i roztopowe z przebudowanych nawierzchni odprowadzone zostaną powierzchniowo za pomocą odpowiednio dobranych spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanych wpustów. Kanalizacja z części ulicy Zachodniej oraz z Korczaka, zostanie wpięta do Rowu Krobskiego poprzez kanalizację z odrębnego opracowania oraz z części ulicy Zachodniej do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Poznańskiej.

Inwestycja obejmuje również przebudowę z rozbudową ulicy Jana III Sobieskiego w Krobi na długości 435,69 m polegającą  na budowie jezdni o szerokości podstawowej 5,0 metrów
z betonowej kostki brukowej, bezfazowej grubości 8 cm typu Behaton w kolorach szarym i czerwonym. Na skrzyżowaniu z ulicą Mickiewicza planuje się przebudowę istniejących chodników, aby dopasować je do projektowanego kształtu wylotu przedmiotowej ulicy.

 

Na wlocie od strony ulicy Poznańskiej natomiast projekt przewiduje powstanie krótkiego chodnika (ok. 8 m) po lewej stronie jezdni. Nawierzchnię projektowanych chodników stanowić będzie betonowa kostka brukowa koloru szarego, grubości 8 cm typu Behaton.

W celu zapewnienia poprawnego odwodnienia pasa drogowego przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej na całym przedmiotowym odcinku drogi. Wody opadowe i roztopowe z przebudowanych nawierzchni odprowadzone zostaną powierzchniowo za pomocą odpowiednio dobranych spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanych wpustów.

Kanalizacja zostanie wpięta z części ulicy Sobieskiego do Rowu Krobskiego oraz w mniejszym zakresie do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Poznańskiej.

Zakres zadania obejmuje również budowę oświetlenia ulicznego wraz z usunięciem kolizji na sieci elektrycznej oraz wykonanie kanału technologicznego w ul. Zachodniej.

Zachodnia_Korczaka_Sobieskiego

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAREJ KROBI, PRZEDSZKOLA W KROBI, TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Starej Krobi 71

Celem przedmiotowej inwestycji jest przebudowa istniejącej kotłowni z wymianą źródła ciepła z istniejącego kotła gazowego z otwartą komorą spalania na kocioł gazowy kondensacyjny o mocy Q = 90 kW wraz z montażem dodatkowego źródła ciepła w postaci  kaskady 5 pomp ciepła powietrze woda o łącznej, nominalnej mocy 70 kW; zasobnika buforowego wody o pojemności 1 500l; sprzęgła hydraulicznego oraz przebudowa istniejącej instalacji gazowej i instalacji grzewczej w kotłowni; rozbudowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kWp montowanej na dachu budynku szkoły.

Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego w Krobi przy ul. Kobylińskiej 4

Celem przedmiotowej inwestycji jest wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych budynku przedszkola płytami styropianowymi grubości 15 cm oraz tynkiem cienkowarstwowym silikonowym w kolorze, termoizolacja w przestrzeni wewnętrznej stropodachu wdmuchiwanym granulatem wełny na grubość minimum 30 cm, wymiana części stolarki zewnętrznej – okna i drzwi, montaż słupów i rygli stalowych, montaż zadaszenia nad wejściem głównym, nad wejściem do kuchni oraz nad kotłownią, montaż zadaszenia oraz balustrady balkonu,  modernizacja balkonu, montaż pompy ciepła powietrze woda o mocy 20 kWp.

Termomodernizacja i przebudowa Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi przy ul. Powstańców Wielkopolskich 126

Celem przedmiotowej inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego oraz przebudowa budynku użyteczności publicznej. Pierwszy budynek przeznaczony do gruntownej modernizacji obejmującej izolację ścian fundamentowych, rozbiórki, wyburzenia i budowę ścian nośnych, działowych i posadzek, wymianę stropu drewnianego pomiędzy parterem a piętrem, wymianę okien, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, budowę klatki schodowej, szpachlowanie i malowanie pomieszczeń, rozprowadzenie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjnej, C.O., wentylacyjnej, wymianę znacznie porażonych i uszkodzonych elementów konstrukcji ciesielskiej, uzupełnienie elementów brakujących oraz wtórnie zmienionych, pokrycie dachu budynku dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie w koronkę, barierki przeciwśniegowe oraz stopnie i ławy kominiarskie, docieplenie, instalacja odgromowa, rury i rynny spustowe systemowe z blachy cynkowo-tytanowej, termoizolacji ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi oraz tynkiem cienkowarstwowym silikonowym w kolorze, renowacja balkonu. Drugi budynek obejmuje przebudowę istniejącej kotłowni z wymianą źródła ciepła
z istniejącego kotła gazowego z otwartą komorą spalania na kocioł gazowy kondensacyjny o mocy Q = 55 kW oraz montaż dodatkowego źródła ciepła w postaci  pompy ciepła powietrze woda o mocy 56 kW, izolację ścian fundamentowych, demontaż i montaż instalacji C.O i grzejników, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe dachu, rury i rynny spustowe systemowe z blachy cynkowo-tytanowej, instalację odgromową, termoizolację ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi oraz tynkiem cienkowarstwowym silikonowym w kolorze, montaż instalacji fotowoltaicznej 9 kWp.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PUDLISZKACH PRZY UL. FABRYCZNEJ 54

Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej 54.

W ramach inwestycji planowane jest przede wszystkim wykonanie prac budowlanych mających na celu zmniejszenie zużycia energii oraz modernizację elewacji. Prace obejmować będą głównie  docieplenie dachu oraz ścian budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródła ciepła, przebudowę instalacji elektrycznej, C.O i gaz,  przebudowę tarasu oraz prace wykończeniowe.

Przebudowa dróg gminnych o numerach 754534P i 754540P stanowiących odcinek ulicy Fabrycznej w miejscowości Pudliszki długości ok. 940 mb.

Zakres zadania obejmuje przebudowę dróg gminnych o numerach 754534P i 754540P stanowiących odcinek ulicy Fabrycznej w miejscowości Pudliszki długości ok. 940 mb. W jej zakresie przewiduje się między innymi wymianę istniejącej nawierzchni jezdni. Projekt uwzględnia także częściową przebudowę istniejących chodników z ich równoczesnym poszerzeniem do minimum 2 metrów w miejscach, gdzie jest to możliwe. W obszarze występowania placówek handlowych przy ulicy Fabrycznej przewidziano również budowę miejsc parkingowych. Dodatkowo przy przedmiotowej rozbudowie uwzględniono wymianę utwardzenia terenu przy budynku OSP oraz  wymianę istniejącego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe.

W celu zapewnienia poprawnego odwodnienia pasa drogowego przewiduje się rozbudowanie istniejącej kanalizacji deszczowej (budowa nowego odcinka o długości 249 metrów oraz zwiększenie liczby wpustów na istniejącym już odcinku). Wody opadowe i roztopowe z przebudowanych nawierzchni odprowadzone zostaną powierzchniowo za pomocą odpowiednio dobranych spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanych wpustów.

Inwestycja obejmuje również przebudowę odcinka ulicy Fabrycznej o numerze 754526P długości 660 mb. W jej zakresie planuje się między innymi wymianę istniejącej nawierzchni jezdni. W projekcie przewidziano nawierzchnię z betonu asfaltowego na odcinku około 560 metrów. Na końcowym odcinku przewidziano nawierzchnię z kruszywa granitowego. Projekt uwzględnia także przebudowę istniejących chodników z ewentualnym ich poszerzeniem do 2 metrów przy dostępności dostatecznej ilości miejsca. Ponadto na odcinku około 120 metrów planuje się budowę nowego chodnika o szerokości 2 metrów.

W celu zapewnienia poprawnego odwodnienia pasa drogowego przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej na całym przedmiotowym odcinku drogi z odprowadzeniem zebranej przez nią wody do rowu. Wody opadowe i roztopowe z przebudowanych nawierzchni odprowadzone zostaną powierzchniowo za pomocą odpowiednio dobranych spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanych wpustów.

Zakres    rzeczowy inwestycji: roboty przygotowawcze; roboty ziemne; odwodnienie korpusu drogowego; podbudowa; nawierzchnia; roboty wykończeniowe; oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu; elementy ulic; inne roboty; pozostałe prace; roboty ziemne i montażowe kanał deszczowy; roboty ziemne i montażowe przykanaliki, wpusty, odwodnienie liniowe; przebudowa miejsc kolizyjnych- przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

„Przebudowa przejścia dla pieszych w pasie drogi gminnej ulicy Poznańskiej w Krobi”

 Projekt zakłada montaż segmentowego wyniesionego przejścia dla pieszych z elementów z wulkanizowanej gumy, przykręcanych do nawierzchni jezdni oraz oświetlenia led dedykowanego do doświetlenia przejść dla pieszych (po jednym naświetlaczu po każdej z dwóch stron jezdni), zasilanego z sieci elektroenergetycznej. Zamontowane zostanie także nowe oznakowanie pionowe w postaci znaków D-6 "przejście dla pieszych" oraz A-11a "próg zwalniający" z tabliczką T "20 m" oraz znakiem B-33 "ograniczenie prędkości 20 km/h" a także namalowane zostanie oznakowanie poziome P-14 "linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów" na jezdni po dwóch stronach przejścia. Dodatkowo na jezdni po dwóch stronach przejścia zostaną zamontowane linie wibracyjne. Rampy krawężnikowe zostaną wykonane na całej szerokości chodnika  w celu poprawy komfortu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich a także osób poruszających się z wózkami dziecięcymi. Na chodnikach przed wejściem na przejście zamontowane zostaną fakturowe oznaczenia nawierzchni dla osób niewidomych i niedowidzących. Wszystkie te elementy spowolnią ruch pojazdów, a także w znaczny sposób skupią uwagę kierowców na niechronionych uczestnikach ruchu drogowego w obrębie przejścia dla pieszych Na przedmiotowe zadanie Gmina Krobia otrzyma dofinansowanie z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W kwocie 58 504,00 zlotych.


 

 

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi-budowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Polnej, Targowej, oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej

Zakres zadania obejmuje budowę drogi gminnej ul Polnej (dł. 0,336 km)  oraz budowę łącznika  (dł. 0,603 km) od ulicy Polnej do ulicy Kobylińskiej. Na ulicy Polnej wybudowana zostanie droga o  nawierzchni mineralno–asfaltowej wraz  z ciągiem pieszo-rowerowym długości 336 mb  po prawej stronie.

Na odcinku od ulicy Kobylińskiej do ulicy Polnej w ramach przedsięwzięcia przewiduje się,  budowę drogi o nawierzchni mineralno–asfaltowej, budowę ciągu  pieszo-rowerowego po lewej stronie drogi  o długości 603 mb i szerokości 2,5 m, chodnika po prawej stronie o długości 603 mb i szerokości 2,0 m oraz  miejsc postojowych. Oba odcinki otrzymają nowe oświetlenie oraz prawidłowe odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej.

W ramach kosztów niekwalifikowanych zakres inwestycji obejmuje: na ul. Targowej wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego, a na łączniku pieszo-jezdnym ul. Polnej wykonanie kanalizacji deszczowej

 Budowa drogi na działkach nr 1561 i 1534/4 w miejscwości Krobia

W ramach inwestycji  wykonany zostanie ciąg pieszo-jezdny o długości blisko 120 mb z kostki betonowej koloru szarego i czerwonego wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz zbiornikiem retencyjnym rurowym o pojemności 28m3 do zbierania wody opadowej. Wszystkie wody opadowe będą gromadzone w przedmiotowym zbiorniku oraz odprowadzane na tereny nieutwardzone. Woda wykorzystana zostanie do nawadniania terenów zielonych. Droga stanowi dojazd do obiektów publicznych takich, jak Gminny Żłobek, Przedszkole Samorządowe oraz Krobskie Centrum Usług Społecznych.


 

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Kuczynka wraz z przebudową drogi nr 4928P Drzewce - Pudliszki – Kuczynka

Inwestycja obejmie budowę kolektora sanitarnego o długości ok. 830mb, rurociągów  tłocznych,  przepompowni ścieków, przykanalików, przebudowy drogi na odcinku blisko 1300 mb i kolektora deszczowego. Wykonany zostanie również chodnik

 

Przebudowa ulic Kopernika, Cichej i Kwiatowej w ciągu dróg gminnych w Krobi - etap II ul. Kwiatowa i Cicha

Zakres inwestycji realizowanej na odcinku blisko 355 mb obejmuje przebudowę kanalizacji deszczowej oraz wykonanie jezdni o szerokości 5,5 m, chodników i zjazdów na posesje z kostki brukowej. Wartość zadania, które w całości finansowane jest ze środków pozyskanych przez Gminę Krobia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynosi 987 616,52 zł (brutto).

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz