Nasz profil YouTube Projekty Unijne

Nowe Projekty Unijne

16 lutego 2021 Wznowienie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I – III w Małym Koperniku

Wznowienie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I – III w Małym Koperniku

Od 17 lutego br. wznowione zostają zajęcia dodatkowe w budynkach Małego Kopernika prowadzone przez Animatorów w ramach realizowanego przez Gminę Krobia projektu: „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi”.

21 grudnia 2020 „Ekonomia społeczna bez granic” – zakończenie międzynarodowego projektu

„Ekonomia społeczna bez granic” – zakończenie międzynarodowego projektu

Gmina Krobia wraz z Fundacją Pomocy Wzajemnej „Barka” z Poznania (liderem projektu), partnerską gminą Révfülöp z Węgier, Armią Zbawienia z Republiki Czeskiej oraz organizacjami pozarządowymi z Macedonii Północnej zakończyła międzynarodowy projekt pt. „Ekonomia społeczna bez granic”, którego realizacja możliwa była dzięki pozyskaniu dofinansowania z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Celem projektu była m.in. wymiana wśród partnerów stosowanych przez nich praktyk i doświadczeń zdobytych w ramach prowadzonych działań z zakresu przedsiębiorczości społecznej.

28 września 2020 Mały Kopernik wznawia zajęcia z MASZYN PROSTYCH w formie doświadczeń i eksperymentów.

Mały Kopernik wznawia zajęcia z MASZYN PROSTYCH w formie doświadczeń i eksperymentów.

Już 5 października br. rozpoczną się zajęcia dodatkowe w budynkach Małego Kopernika prowadzone przez Animatorów w ramach realizowanego przez Gminę Krobia projektu: „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi”. Zajęcia dotyczą tematyki MASZYN PROSTYCH i są dokończeniem II semestru projektu, który rozpoczął się w lutym br. , a z powody wprowadzenia stanu epidemii został przerwany.

24 września 2020 Pięknieje dawna gazownia w Krobi

Pięknieje dawna gazownia w Krobi

Coraz bliżej zakończenia budowy Krobskiego Centrum Usług Społecznych (KCUS), które zlokalizowane będzie na terenie dawnej gazowni przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Krobi. Na placu budowy prężnie działa wykonawca, którym jest konsorcjum firm JG – BUD Jan Grzybowski z Daszewic oraz P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory Marcin Chmielewski z Poznania.

16 września 2020 Wyspa Kasztelańska zmienia swoje oblicze

Wyspa Kasztelańska zmienia swoje oblicze

Trwa trzeci etap rewitalizacji centrum Krobi, obejmujący m.in. przebudowę grobli na Wyspie Kasztelańskiej. Przypomnijmy, że pierwszy etap – już zakończony, dotyczył przebudowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Rowu Krobskiego, natomiast drugi, obecnie realizowany, związany jest z budową Centrum Biblioteczno-Kulturalnego KROB_KULT. Wracając do trzeciego etapu, związanego z zadaniem „Wyspa Kasztelańska – centrum kulturalne i społeczne”, należy przypomnieć, że obejmuje on renowację samej Wyspy Kasztelańskiej i znajdującego się tam budynku, a także budowę przepustu w grobli wjazdowej na Wyspę. Ten ostatni wykonuje obecnie lokalna firma P.H.U. „Chod – Dróg” Przemysław Andrzejewski z Krobi, a prace obejmują montaż przepustu z blach stalowych o długości 19,44 m i świetle 4,55x4,04m. Obiekt posadowiony jest na fundamencie kruszywowym, a po jego montażu i stabilizacji skarpy oraz dno w jego obrębie zostaną umocnione kamieniem polnym spoinowanym. Przepust zostanie również oświetlony. Budowa przepustu, oprócz stworzenia możliwości wprowadzenia funkcji rekreacyjnych, powinna przede wszystkim przyczynić się do poprawy warunków środowiskowa wodnego. Obieg wody wokół Wyspy będzie bowiem przeciwdziałał tworzeniu się zastojów sprzyjającym rozwojowi kultur bakterii i zarastaniu oraz niedotlenieniu. Całość zadania obejmującego przebudowę grobli wyceniona została na kwotę 615 746,83 zł, z czego dofinansowane ze środków Unii Europejskiej wyniesie 375 269,01 zł. Warto zaznaczyć, że w ramach zadania pn. „Wyspa Kasztelańska – centrum kulturalne i społeczne”, przewiduje się również między innymi remont elewacji budynku wraz z zamontowaniem iluminacji świetlnej, utworzenie Sali Animacji Kulturalnej, pomieszczenia dla organizacji pozarządowych, Klubu Wsparcia Rodzin, Świetlicy Socjoterapeutycznej, pomieszczenia odnoszącego się do historii miejsca – tzw. „Multimedialnej Wyspy Kasztelańskiej”, a także montaż windy. Projekt przewiduje ponadto zagospodarowanie terenu poprzez budowę kaskady wodnej, wyeksponowanie elementów historycznych murów obronnych, montaż elementów małej architektury, wykonanie schodów-tarasu przy fosie, urządzenie terenów zieleni oraz budowę placu zabaw nawiązującego do historii Wyspy. Odnosząc się do rewitalizacji należy dodać, że najprawdopodobniej za kilka tygodni nastąpi rozpoczęcie prac w ramach przebudowy ciągu ulic: Szkolnej, Plac Tadeusza Kościuszki, Ogród Ludowy, Prof. Józefa Zwierzyckiego. Być może jeszcze w tym roku uda się wykonać zasadniczy zakres prac dotyczący właśnie tego bardzo ważnego dla całego miasta ciągu drogowego. Po jego wykonaniu przyjdzie z kolei czas na Rynek, o rewitalizację którego coraz częściej dopytują chociażby mieszkańcy gminy. Przypomnijmy na koniec, że wszystkie inwestycje stanowią część projektu „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum”, na który gmina pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej.

02 września 2020 ZAPRASZAMY do rekrutacji uzupełniającej uczniów Szkoły Podstawowej w Pudliszkach na zajęcia dodatkow

ZAPRASZAMY do rekrutacji uzupełniającej uczniów Szkoły Podstawowej w Pudliszkach na zajęcia dodatkow

Rekrutacja uzupełniająca uczniów w Szkole Podstawowej im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach z klasami integracyjnymi w związku z realizacją projektu pn. „Nauka przez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki i Edukacji i Innowacji w Krobi.”

12 sierpnia 2020 Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Krobskie Centrum Usług Społecznych”

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Krobskie Centrum Usług Społecznych”

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osi Priorytetowej 7 – Włączenie społeczne Działanie 7.2. – Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. – Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe Projekt realizowany jest od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 28 września 2023 r. Lider Projektu: Gmina Krobia/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi Partnerzy projektu: Powiat Gostyński, Spółdzielnia Socjalna „ARKA”, B-CONSULTING Bartłomiej Gębarowski Główny cel - W okresie 1.07.2020-30.06.2023 r. wzrost dostępu 120 osób, w tym 73% kobiet, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu gostyńskiego do usług społecznych świadczonych w Mieszkaniu Chronionym/ Wspomaganym (8miejsc), Klubie Seniora (15 miejsc), Dziennym Domu Pomocy (5 miejsc). Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego WRPO 2014+, w następujący sposób: - Utworzenie Krobskiego Centrum Usług Społecznych (KCUS), w którym zostanie utworzone 29 miejsc świadczenia usług społecznych dla 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu gostyńskiego. W ramach projektu procentowo zwiększy się liczba miejsc świadczenia usług opiekuńczych w lokalnej społeczności oraz liczba osób objętych usługami świadczonymi w lokalnej społeczności przez Wnioskodawcę w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Wsparcie dla usług opiekuńczych i tworzenia mieszkań wspomaganych będzie polegać na tworzeniu miejsc świadczenia ww. usług w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności. Utworzenie KCUS będzie przedsięwzięciem komplementarnym z projektem infrastrukturalnym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+, tj. 9.1.2 Infrastruktura społeczna, który wnioskodawca złożył w ramach projektu 9.1.2 w oparciu o istniejącą infrastrukturę (budynek dawnej gazowni). Zostanie przebudowany, wyremontowany i wyposażony budynek, w którym powstanie „Krobskie Centrum Usług Społecznych”. Mieści się on przy ulicy Powstańców Wielkopolskich działka 1534/4. Planowane rezultaty projektu: W budynku tym zostanie utworzone: - 2 mieszkania chronione, w którym powstanie 8 miejsc świadczenia usług społecznych, z mieszkań skorzysta 44 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; -Klub Seniora z 15 miejscami świadczącymi usługi opiekuńcze w formie dziennej, z KS skorzysta 60 os. zagrożonych wykluczeniem społecznym; -Dzienny Dom Pomocy, w którym powstanie 5 miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla 6 osób; -Centrum Wsparcia 20 Opiekunów Faktycznych mające na celu odciążenie rodzin opiekujących się ww. osobami niesamodzielnymi + 10 nowymi osobami niesamodzielnymi., a tym samym odroczenie w czasie konieczności całodobowej opieki instytucjonalnej nad podopiecznym. Powstanie 1 miejsce świadczenia usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania w zastępstwie za opiekunów faktycznych. Wartość projektu: 1.891.243,40 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1..796.681,23 zł.

14 maja 2020 Gmina Krobia realizuje projekt

Gmina Krobia realizuje projekt "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"

Nazwa projektu grantowego: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Cel projektu: zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego nauczania"

04 maja 2020 Dzięki nim możliwa będzie nauka w czasie pandemii

Dzięki nim możliwa będzie nauka w czasie pandemii

22 laptopy wraz z oprogramowaniem oraz 8 routerów WiFi z modemem LTE zakupiła Gmina Krobia w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dodajmy, że zgodnie z założeniami programu krobski samorząd mógł ubiegać się o 70 tys. zł. na zakup sprzętu. Ostatecznie udało się go nabyć za kwotę 70 112,46 zł, z czego 69 534, 46 zł stanowiły środki pozyskane przez krobski samorząd w ramach "Zdalnej Szkoły". Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację w szkolnictwie, wywołaną koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych spowodowało, że uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami komputerów. Ponieważ część z nich nie posiada dostępu do sprzętu komputerowego czy internetu, projekt ma im umożliwić realizację podstawy programowej. W przypadku gminu Krobia zapotrzebowanie na sprzęt ustalone zostało w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych. Laptopy i routery trafią tym samym do tych uczniów, którzy w ogóle nie posiadają w domu komputera lub laptopa bądź też, z uwagi na potrzeby rodzeństwa czy rodziców pracujących zdalnie, nie mają do nich pełnego dostępu. W uzasadnionych przypadkach sprzęt posłuży też do prowadzenia zdalnych zajęć przez tych nauczycieli, którzy co prawda mają w domu do dyspozycji komputer, ale jest on wykorzystywany przez ich dzieci również do nauki zdalnej. Laptopy i routery trafią do szkół w pierwszej połowie maja, a następnie zostaną użyczony uczniom i nauczycielom. Po zakończeniu stanu epidemii sprzęt wróci do poszczególnych szkół i pozostanie na ich wyposażeniu. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Obraz może zawierać: ekran

01 kwietnia 2020 Gmina Krobia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wspieramy rozwój edukacji

Gmina Krobia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wspieramy rozwój edukacji

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego: 8: Edukacja Numer i nazwa działania w ramach Osi Priorytetowej: 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Numer i nazwa Poddziałania w ramach Działania: 8.1.1. Edukacja przedszkolna Cel projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie w okresie od 01.03.2020 r. do 30.06.2021 r. dostępności do edukacji przedszkolnej w wyniku utworzenia 25 (13K/12 M) nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, podniesienia umiejętności kompetencji zawodowych nauczycieli (3 K), pracujących w placówce objętej wsparciem, rozszerzenia oferty OWP o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci 196 (95 K/101 M) w Przedszkolu Samorządowym w Krobi. Okres realizacji projektu: 01.03.2020 – 30.06.2021 Grupa docelowa projektu: grupę docelową w projekcie stanowią osoby zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie gminy Krobia w rozumieniu przepisów KC. Struktura grupy docelowej w projekcie: Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 199 os. (110K/114M), w tym: - 25 (13 K/12 M) - dzieci zrekrutowane do nowego oddziału, - 3 K- nauczycielki uczestniczące w kursach doskonalących i uzupełniających, - 171 (82K/89M) - dzieci z istniejących oddziałów przedszkolnych uczestniczących w zajęciach dodatkowych Rekrutacja W trakcie rekrutacji pod uwagę będą brane następujące kryteria: 1. formalne: -dziecko zamieszkuje na terenie gminy Krobia w rozumieniu przepisów KC; -dziecko w wieku przedszkolnym zgodnie z prawem oświatowym. 2. merytoryczne: -niepełnosprawność dziecka (weryfikacja na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności) - 10 pkt; -wielodzietność rodziny - 5 pkt; -młody wiek rodzica tj. poniżej 25 r.ż.- 5 pkt; -samotne wychowywanie dziecka w rodzinie - 5 pkt. Całkowita wartość projektu: 538 718,54 Kwota dofinansowania: 457 910,75 Biuro projektu: Urząd Miejski w Krobi, Plac Kościuszki 3, 63-840 Krobia, tel. 504 103 361, mail: projektywss@krobia.pl Przedszkole Samorządowe „Pod Świerkami”, ul. Kobylińska 4, 63-840 Krobia, tel. 65 57 111 22, mail: przedszkole@krobia.pl