Komunikaty

24 stycznia 2020 Zapraszamy online na XIX sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy online na XIX sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy online na XIX sesję Rady Miejskiej w Krobi

22 stycznia 2020 Poszukiwani członkowie komisji konkursowej

Poszukiwani członkowie komisji konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza reprezentantów organizacji pozarządowych do członkostwa w Komisjach Konkursowych powoływanych celem oceny ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2020 roku w gminie Krobia z zakresu kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 12/2020, Zarządzeniem Nr 13/2020 oraz Zarządzeniem Nr 14/2020 Burmistrza Krobi z dnia 17 stycznia 2020 r. Termin składania kandydatur mija 29 stycznia 2010 roku.

21 stycznia 2020 Zapraszamy na XIX nadzwyczajną sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XIX nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XIX sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń im. Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi Pl.Kościuszki 3.

20 stycznia 2020 Poświąteczna zbiórka choinek

Poświąteczna zbiórka choinek

Zgodnie z informacją uzyskaną z Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, do 28 lutego 2020 r. trwa poświąteczna zbiórka naturalnych choinek. W przypadku zabudowy jednorodzinnej drzewka należy wystawić w dniu, w którym zgodnie z harmonogramem odbierane są odpady komunalne zbierane selektywnie, natomiast mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych mogą wystawić choinki obok osiedlowych pojemników przez cały czas trwania zbiórki. Przypominamy również, że zarówno choinki, jak i inne odpady zielone, można w dogodnym terminie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się w Krobi przy ul. Jutrosińskiej 28A.

07 stycznia 2020 Uwaga! Utrudnienia w obsłudze klientów.

Uwaga! Utrudnienia w obsłudze klientów.

W związku z planowaną przerwą w dostawie energii elektrycznej, w dniu 10 stycznia br., w godz. 10:30-15:00, nastąpią utrudnienia w obsłudze klientów Urzędu Miejskiego w Krobi - w budynku na Wyspie Kasztelańskiej (Plac Kościuszki 3).

03 stycznia 2020 Zapraszamy na XVIII nadzwyczajną sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XVIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XVIII sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 7 stycznia 2020 r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń im. Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi Pl.Kościuszki 3.

02 stycznia 2020 Informacja o wybraniu  Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej ECOSS.

Informacja o wybraniu Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej ECOSS.

Spółdzielnia Socjalna ECOSS w Krobi informuje, że w wyniku prowadzonych rozmów Walne Zgromadzenie Spółdzielni wybrało na jej Prezesa Zarządu pana Jędrzeja Knappa.

27 grudnia 2019 Unieważnienie otwartego konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictw

Unieważnienie otwartego konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictw

Zgodnie z art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 688 z późn. zm.) Burmistrz Krobi unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 roku,

13 grudnia 2019 Uwaga właściciele nieruchomości niezamieszkałych!

Uwaga właściciele nieruchomości niezamieszkałych!

W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2010) informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku właściciele nieruchomości niezamieszkałych, będą mieli obowiązek posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą świadczącą usługi w zakresie ich odbierania, wpisaną do Rejestru Działalności Regulowanej. W sprawie zawierania przedmiotowych umów należy kontaktować się bezpośrednio z przedsiębiorcami świadczącymi usługi odbioru odpadów komunalnych (wpisanymi do Rejestru Działalności Regulowanej). Wykaz firm można znaleźć na stronie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (http://kzgrl.pl/pliki/PDF/B.%20pliki/RDR5.pdf).