Oświata 18 listopada 2016

Mediacje szansą porozumienia na przyszłość.

Mediacje szansą porozumienia na przyszłość.

14 listopada w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi odbyła się konferencja dedykowana radom pedagogicznym szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Krobia, zatytułowana „Mediacje w Krobi szansą porozumienia na przyszłość”. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu „Bezpieczna +”, realizowanego przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi, którego zespół pedagogów, w związku z prowadzoną diagnozą problemów i potrzeb, a także kontynuacją działań mediacyjnych, uwzględnił w swoich działaniach szkolenie dla rad pedagogicznych z zakresu mediacji. Celem konferencji było przybliżenie wszystkim nauczycielom idei i założeń mediacji, jako efektywnego narzędzia rozwiązywania konfliktów bez przemocy. Prelegentem podczas spotkania była Katarzyna Stryjek, pedagog z wieloletnim doświadczeniem oraz mediator w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 w Gdańsku. Warto podkreślić, że działania Gminy Krobia związane z mediacjami, rozpoczęły się w 2015 dzięki współpracy gminnego samorządu z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu na gruncie prowadzonej w szkołach edukacji prawnej, której celem jest budowa postaw obywatelskich wśród uczniów i zapoznanie ich z podstawami prawa. Ponieważ elementem edukacji prawnej jest poznanie narzędzi mediacji przez uczniów i nauczycieli, stąd też w lutym 2016 r. odbyły się w Wielkopolsce szkolenia dla mediatorów szkolnych, rówieśniczych i oświatowych, w których również uczestniczyli nauczyciele z terenu gminy Krobia. Ich organizatorem było Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych (Centrum) z siedzibą w Poznaniu, współpracujące z Polskim Centrum Mediacji. W marcu z kolei odbyło się spotkanie dyrektorów i pedagogów szkolnych z placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Krobia z Burmistrzem Krobi Sebastianem Czwojdą, podczas którego zaproponowano pedagogom uczestnictwo w projekcie, a tym samym w szkoleniu dla mediatorów. Warto dodać, że na tą cenną inicjatywę Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego Programu na lata 2014-16 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, którego celem jest przeprowadzenie warsztatów z zakresu mediacji rówieśniczej. Zajęcia te prowadzone są pilotażowo w Zespołach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi, Pudliszkach i Starej Krobi, a także w Zespole Szkół w Gostkowie, prowadzonym przez Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo –Niepart, a ich programem objętych jest 80-ciu uczniów ( po 20-stu z każdej szkoły ). Efekty szkoleń i namiastkę umiejętności mediacyjnych, zdobytych przez uczniów podczas zajęć z zawodowymi mediatorami - Magdaleną Pęczkowską i Anną Karwowską, można było podziwiać podczas wspomnianej wyżej konferencji. Uczniowie - mediatorzy rówieśniczy zaprezentowali bowiem wymyślone przez siebie scenki rodzajowe, przestawiające sytuacje konfliktowe pojawiające się w życiu młodych ludzi oraz metody mediacji, prowadzące do rozwiązania sporu. Uczniowie mówili o potrzebie rozmowy o emocjach i szukaniu kompromisu, ale również o rozwiązywaniu konkretnych problemów. Uczestnicy scenek akcentowali zasady mediacji, w tym: bezstronność, dobrowolność, akceptowalność osoby mediatora, neutralność czy poufność, a także wskazywali na wolę obecności mediatorów i chęć rozwiązania konfliktu przy ich pomocy. W ramach konferencji odbył się również wykład na temat ludzkich zachowań oraz roli mediacji w szkole, który wygłosiła Katarzyna Stryjek - mediator w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 w Gdańsku. Prelegentka skupiła się na przyczynach konfliktu, emocjach jakie towarzyszą stronom sporu, a także na różnicach emocji w procesie sądowym i w mediacji. Przedstawiła również narzędzie mediacji jako strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, do których dochodzi nie tylko w szkole, ale również poza nią. Katarzyna Stryjek zwróciła ponadto uwagę na potrzebę rozmowy miedzy ludźmi, jako pewnego rodzaju deficytu w dzisiejszych czasach. Konferencja była jednak dopiero początkiem drogi ku mediacjom w Krobi. Warto zauważyć, że w mediacji nie ma wygranych i przegranych, a narzędzie to wykorzystywać może każdy, kto posiada ku temu odpowiedni warsztat i umiejętności. Na przeszkodzie nie stoi z pewnością również wiek, czego przykładem może być chociażby młodzież z terenu gminy Krobia, szlifująca warsztat mediacji by pomóc pedagogom szkolnym w rozwiązywaniu problemów swoich rówieśników. Czego im potrzeba oprócz tego warsztatu ? Przede wszystkim zaufania opiekunów i szans na rozwijanie swoich mediacyjnych umiejętności, które pomagają w życiu komunikować się z innymi oraz skłaniają do rozmowy o emocjach i problemach, przyczyniając się tym samym do ich rozwiązywaniu. Mediacje są bowiem umiejętnością, która rozwijają nasze kompetencje społeczne oraz daje szansę na lepsze zrozumienie innych. Są one cenne przede wszystkim z uwagi na to, że mogą się odbyć zawsze i bez zbędnej zwłoki, w przeciwieństwie do procesów sądowych, które trwać mogą czasami długie miesiące, a nawet lata. Mediacje są więc szansą na rozwiązywanie sporów, wykorzystywanym nie tylko w pracy prawników, ale i w codziennym życiu. Są stosowane są na gruncie prawa rodzinnego, cywilnego, gospodarczego czy prawa pracy, często zapobiegają procesom sądowym i nie ma w nich wygranych i przegranych. Ich fundament stanowią żelazne zasady bezstronności i poufności, dając mediującym szanse powodzenia i osiągnięcia kompromisu.

GaleriaOpublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2016-11-18 12:35:18