Konkursy dla NGO 09 grudnia 2015

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ochrony i promocji zdrowia w roku 2016 roku, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach priorytetów zadań określonych w uchwale nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”, wysokości środków na poszczególne zadania oraz terminu składania ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 30 grudnia 2015 r.

Zarządzenie nr 98/2015

 Zarządzenie nr 99/2015