Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Kalendarz 25 listopada 2021

Zapraszamy na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Krobi

Miejscowość: Kino Szarotka
Data rozpoczęcia: 2021-11-25 16:30
Data zakończenia: 2021-11-25 19:00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza  na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Krobi  w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 16.30,  która odbędzie się  w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w  Krobi ul. Powstańców Wlkp. 27     

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

1.      Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych    w okresie międzysesyjnym.

5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.

6.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2027.

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krobi.

         9.  Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/350/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta.

       10.  Rozpatrzenie   projektu   uchwały   w   sprawie określenia zasad ustalania diet radnych Rady Miejskiej w Krobi oraz ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Krobi.   

       11.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych.  

       12.   Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

       13.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Krobia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Pudliszki.  

       14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/234/2020    Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia  na  lata 2021 – 2030.

       15.  Rozpatrzenie   projektu   uchwały   w  sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy   Krobia na rok 2021.

       16.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.                                    

       17.  Informacja o  naliczonych  jednorazowych  opłatach  z  tytułu   wzrostu  wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w roku 2020.

       18.  Wolne głosy i wnioski.

       19.  Zakończenie.

 

Projekty uchwał XXXIX sesja 25-11-2021

Transmisja online 25-11-2021

 Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2021-11-25 16:03:42