Aktualności

08 grudnia 2023 Zostań członkiem Komisji Konkursowej

Zostań członkiem Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych, powoływanych do oceny ofert realizacji zadań publicznych składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 roku w gminie Krobia zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego.

29 listopada 2023 OTWARTE KONKURSY OFERT NA ROK 2024

OTWARTE KONKURSY OFERT NA ROK 2024

Burmistrz Krobi ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w gminie Krobia w 2024 roku zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

23 listopada 2023 Projekt budżetu Gminy Krobia na rok 2024 gotowy

Projekt budżetu Gminy Krobia na rok 2024 gotowy

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym obowiązkiem burmistrza jest przedstawienie projektu uchwały budżetowej. W dniu 8 listopada swój projekt budżetu przedstawił Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak. Warto pamiętać, że dokument jest obecnie procedowany przez Komisje Rady Miejskiej w Krobi, a jego ostateczny kształt poznamy najprawdopodobniej 15 grudnia br. kiedy to zaplanowano sesję budżetową Rady.

15 listopada 2023 Zostań członkiem Rady Sportu Gminy Krobia!

Zostań członkiem Rady Sportu Gminy Krobia!

Burmistrz Krobi zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Krobia w sferze sportu i kultury fizycznej do zgłaszania kandydatur na członków Rady Sportu Gminy Krobia na lata 2024-2027.

14 listopada 2023 Są wyjątkowe i objęte szczególną ochroną

Są wyjątkowe i objęte szczególną ochroną

Czy wiesz, że na terenie gminy Krobia są drzewa stanowiące pomniki przyrody? Cechują się szczególną wartością np. przyrodniczą, kulturową lub krajobrazową. Jedne są okazałe i w dobrym stanie zdrowotnym, inne z kolei, stanowiące złom lub wywrot, zostały pozostawione do naturalnego rozkładu. Wszystkie te drzewa, bez względu na ich stan zdrowotny, mają duże znaczenie przyrodnicze.

13 listopada 2023 Cukiernicy nie dali szans rywalo

Cukiernicy nie dali szans rywalo

Zwycięstwem rodziny Państwa Hartung zakończyła się tegoroczna, XI edycja Krobskiej Gry Miejskiej. Ponieważ zabawa dotyczyła w tym roku historii rzemieślnictwa na terenie gminy Krobia, jej uczestnicy wykazać musieli się m.in. umiejętnością cięcia drew oraz znajomością herbów cechowych.

25 października 2023 Ruszają zapisy do XI Krobskiej Gry Miejskiej

Ruszają zapisy do XI Krobskiej Gry Miejskiej

11 listopada br. odbędzie się już XI edycja Krobskiej Gry Miejskiej. W tym roku poświęcona ona zostanie rzemiosłom, które na stałe wpisały się w historię gminy Krobia i po dziś dzień są jej nieodzownym elementem. Do zabawy zapraszamy 3-osobowe drużyny, które stworzyć mogą uczniowie, członkowie rodzin czy też znajomi.

24 października 2023 Utrudnienia w ruchu drogowym

Utrudnienia w ruchu drogowym

Zgodnie z informacją przekazaną przez zarządcę drogi powiatowej prawdopodobnie w dniu 24 października br. rozpoczną się prace na ul. Kobylińskiej w Krobi przy skrzyżowaniu z ul. Nową, które związane są z przebudową odcinka sieci gazowej.

23 października 2023 INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

Burmistrz Krobi przedstawia wyniki przeprowadzonych na podstawie Zarządzenia Nr 145/2023 Burmistrza Krobi z dnia 28 września 2023 roku konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok” zgodnie z zapisem § 6. 1. Uchwały nr LV/452/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 11 października.2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz