Aktualności

04 czerwca 2019 Zapraszamy na warsztaty
24 maja 2019 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu kultury fizycznej

Burmistrz Krobi ogłasza kolejny otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie kultury fizycznej w 2019 roku, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 688) zgodnie z „Programem współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”. Termin składania ofert upływa 14 czerwca 2019 r. o godzinie 15:00.

24 maja 2019 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Burmistrz Krobi informuje, iż w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 43/2019 Burmistrza Krobi z dnia 17 kwietnia 2019 roku nie dokonano wyboru oferty realizacji zadania publicznego z zakresu zadania: Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka siatkowa wśród dzieci i młodzieży.

23 maja 2019 Zapraszamy do debaty nad Raportem o stanie gminy Krobia

Zapraszamy do debaty nad Raportem o stanie gminy Krobia

Szanowni Mieszkańcy! Realizując obowiązek wynikający z art. 28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w dniu 23 maja br. burmistrz Krobi przedłożył Radzie Miejskiej w Krobi Raport o stanie gminy Krobia. Źródłem dla jego opracowania były dokumenty o znaczeniu strategicznym dla Gminy Krobia, w tym Strategia Gminy Krobia na lata 2014-2020, Gminny Program Rewitalizacji, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krobia, a także raporty z wykonania budżetu Gminy czy sprawozdania z działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy. Autorami przygotowanego Raportu są natomiast pracownicy Urzędu Miejskiego w Krobi. Dokument obejmuje podsumowanie działalności burmistrza Krobi za 2018 rok, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Miejskiej w Krobi. Debata nad dokumentem odbędzie się w dniu 29 maja br., podczas sesji Rady Miejskiej w Krobi, której rozpoczęcie zaplanowano na godz. 14:30 (w auli ZSOiZ w Krobi). Mając na względzie fakt, że zgodnie z przytoczonym powyżej przepisem ustawy o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy mogą wziąć udział mieszkańcy, gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią dokumentu oraz do udziału w dyskusji. Osoby, które chciałyby zabrać głos w debacie, winny złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krobi pisemne zgłoszenie, zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krobi zgłoszenia. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Miejska w Krobi przeprowadzi natomiast głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi Krobi wotum zaufania. Zgłoszenia mieszkańców gminy Krobia do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy przyjmowane będą do dnia 28 maja 2019 r., w Urzędzie Miejskim w Krobi (ul. Rynek 1, 63-840 Krobia), w godzinach pracy urzędu. Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie publikujemy poniżej.

22 maja 2019 Spełniać marzenia...

Spełniać marzenia...

Muzyczne marzenia spełnić było można 11 maja w Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi. Wszystko za sprawą koncertu "Dreams come true - Spełniać marzenia", którego głównymi bohaterami byli Marcin Nowak i Chuck Frazier. W bluesowe rytmy wsłuchało się ponad 70 osób, które zgromadziły się na występie polsko-amerykańskiego duetu. Raz melancholijnie, za moment energetycznie, cały czas niezwykle emocjonalnie. Wyjątkowy nastrój przeniósł się na również na pokoncertowy wernisaż w murach Muzeum. Tego wieczoru nie tylko artyści czuli się spełnieni, ale również słuchacze, którzy nie kryli nadziei na kolejne muzyczne spotkania.Koncert dofinansowany został przez Gminę Krobia.

12 maja 2019 Przyjechali strażacy z całego powiatu

Przyjechali strażacy z całego powiatu

11 maja Krobia gościła strażaków z terenu powiatu gostyńskiego, którzy wzięli udział w Powiatowym Dniu Strażaka. Wśród przybyłych znaleźli się zarówno druhowie ochotnicy, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, jak i weterani oraz adepci pożarnictwa.

12 maja 2019 Największym grzechem narodu jest grzech zapomnienia...

Największym grzechem narodu jest grzech zapomnienia...

8 maja to data, która wywołuje w nas skrajne uczucia. 74 lata temu łzy smutku, tragedii, krzywdy i bólu mieszały się bowiem ze łzami radości i szczęścia na wieść o zakończeniu koszmarnego snu, którym była II wojna światowa. Ten największy w historii świata konflikt zbrojny przyniósł śmierć kilkudziesięciu milionów ludzi, w tym ok. 6 mln osób mieszkających na terenie Polski.

8 maja 2019 Zmieniono termin naboru na członka Gminnej Rady Seniorów Rady Seniorów

Zmieniono termin naboru na członka Gminnej Rady Seniorów Rady Seniorów

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Krobi nr 54,/2019 z dnia 08.05.2019 r. zmieniono termin naboru na członka Gminnej Rady Seniorów w Krobi. Formularze zgłoszeniowe kandydata na członka Gminnej Rady Seniorów należy składać w terminie od 03.04.2019 do 21.05.2019r