Aktualności

13 grudnia 2019 Uwaga właściciele nieruchomości niezamieszkałych!

Uwaga właściciele nieruchomości niezamieszkałych!

W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2010) informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku właściciele nieruchomości niezamieszkałych, będą mieli obowiązek posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą świadczącą usługi w zakresie ich odbierania, wpisaną do Rejestru Działalności Regulowanej. W sprawie zawierania przedmiotowych umów należy kontaktować się bezpośrednio z przedsiębiorcami świadczącymi usługi odbioru odpadów komunalnych (wpisanymi do Rejestru Działalności Regulowanej). Wykaz firm można znaleźć na stronie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (http://kzgrl.pl/pliki/PDF/B.%20pliki/RDR5.pdf).

12 grudnia 2019 Praca dla animatora w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi tzw. Małym

Praca dla animatora w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi tzw. Małym

Burmistrz Krobi poszukuje kandydatów na animatorów w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi tzw. Małym Koperniku Oferujemy pracę na umowę zlecenie w roli animatora, którego zadaniem będzie prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci i młodzieży metodą doświadczeń i eksperymentów w ramach realizowanego przez gminę projektu: „Nauka poprzez doświadczania i eksperymentowanie Lokalny Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi”

11 grudnia 2019 Zapraszamy na XVII sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XVII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XVII sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.

10 grudnia 2019 Gmina Krobia jako Beneficjent realizuje projekt „Radosny Maluch”- pierwszy żłobek w Krobi

Gmina Krobia jako Beneficjent realizuje projekt „Radosny Maluch”- pierwszy żłobek w Krobi

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Numer i nazwa osi priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego: 6: Rynek pracy. Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej: 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Numer i nazwa Poddziałania w ramach Działania: 6.4.1. Kształcenie zawodowe dorosłych. Cel projektu: Utworzenie 25 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Krobia oraz finansowanie przez 24 miesięcy ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na runku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy. Projekt będzie realizowany w nowopowstającym żłobku ul. Powstańców Wielkopolskich 103b, 63-840 Krobia. Główne działania w ramach projektu obejmować będą: -doposażenie w meble oraz sprzęt -doposażenie w zabawki oraz materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć - wyposażenie placu zabaw -utworzenie 25 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz sfinansowanie 24 miesięcy bieżącego funkcjonowania; Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 31.01.2022 Grupa docelowa projektu: - osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 lub osobami z niepełnosprawnościami, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ; - osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3. Struktura grupy docelowej w projekcie: -25 (24K,1M) osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych) Rekrutacja W trakcie rekrutacji pod uwagę będą brane następujące kryteria: 1. formalne: -os. opiekujące się dzieckiem do lat 3; -os. zamieszkujące lub pracujące lub uczące się na terenie Gminy Krobia. 2. merytoryczne: -płeć: kobieta – 15 pkt. -os. pracujące, opiekujące się dzieckiem do lat 3 -30pkt. ; -rodzic/opiekun z niepełnosprawnością - 15pkt. ; -os. samotnie wychowujące dzieci - 15pkt. ; -os. bezrobotne lub bierne zawodowo - 15pkt. ; -rodzina wielodzietna - 15pkt.; -rodzic/opiekun pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą, lub rolniczą, lub studiuje w systemie dziennym/zaocznym -15 pkt. W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych os. pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, dopuszcza się możliwość rekrutacji os. bezrobotnych/biernych zawodowo. Dokumenty rekrutacyjne Po ogłoszeniu rekrutacji dokumenty będą dostępne w biurze projektu oraz na stronie Gminy Krobia , Wypełnione dokumenty należy składać w biurze projektu.

10 grudnia 2019 Informacja o nie rozstrzygnięciu  otwartego konkursu ofert na dziennego opiekuna

Informacja o nie rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dziennego opiekuna

Burmistrz Krobi informuje, że ogłoszony Zarządzeniem Nr 127/2019 z dnia 30.10.2019r. otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna, został nie rozstrzygnięty z powodu braku ofert. Uzasadnienie: Ostatecznym terminem składania ofert wraz z wymaganymi załącznikami został w zarządzeniu określony 29.11.2019 r. Do tego dnia do Urzędu Miejskiego w Krobi nie wpłynęła ani jedna oferta. W związku z powyższym uważa się konkurs za nie rozstrzygnięty.

9 grudnia 2019 Zmodernizowano kolejną drogę

Zmodernizowano kolejną drogę

Zakończono prace związane z przebudową drogi w Chwałkowie. Inwestycja realizowana była w ramach zadania „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min. 4m”, a w jej efekcie powstała ciąg komunikacyjny z kostki brukowej o długości 230 m.b. i szerokości 6 m. oraz 130 metrowy chodnik. Jezdnia została również odwodniona za pomocą wpustów, włączonych do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej oraz do rowu. Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Patryk Borowczyk z Krobi, które otrzymało z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie 350 406,32 zł. Dodajmy również, że przedsięwzięcie było kontynuacją działań z poprzednich lat, związanych z poprawą jakości dróg śródpolnych i dojazdowych do gruntów rolnych.

9 grudnia 2019 Przebudowa Gościńca zakończona

Przebudowa Gościńca zakończona

Dobiegły końca prace budowlane w budynku Biskupiańskiego Gościńca w Domachowie, które na zlecenie Gminy Krobia przeprowadziła firma „LUX” Urszula Żukowska, Grzegorz Żukowski S.C. ze Święciechowy. Zadaniem wykonawcy było sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach inwestycji, oprócz przebudowy i remontu budynku, rozbudowano go o pomieszczenia sanitarne, zaadaptowano poddasze na cele użytkowe, zamontowano panele fotowoltaiczne oraz wybudowano wiatę i zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne. Wartość wykonanych prac wyniosła 994 130,90 zł, z czego 500 000,00 zł stanowiło dofinansowanie pozyskane na ten cel przez Gminę Krobia w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” (operacja typu „ Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej”.)

9 grudnia 2019 Rewitalizacja Krobi nabiera tempa

Rewitalizacja Krobi nabiera tempa

29 listopada podpisana została umowa pomiędzy Gminą Krobia a firmą „RAF-MAL Zakład Usługowo – Remonotwy Rafał Piotrowski z Gostynia dotycząca realizacji inwestycji pn. „Centrum Biblioteczno-Kulturalne KROB_KULT” w ramach projektu „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum”. Budowa Centrum realizowana będzie na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj, a jej wartość wyniesie 5 198 000,00 zł. Oprócz wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych, wykonawca zobowiązany jest również dostarczyć wyposażenie dla placówki. Budynek „KROB_KULT”, o powierzchni użytkowej ok. 630m2, zlokalizowany zostanie na części terenu obecnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Krobi, a w jego murach wygospodarowane zostaną pomieszczenia pod księgozbiory, czytelnię, kąciki zabaw dla dzieci, pracownię komputerową oraz salę wielofunkcyjną. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca powinien zakończyć wszelkie prace do połowy 2021 roku. Wyłonienie wykonawcy dla realizacji tego zadania stanowi drugi etap realizacji projektu rewitalizacyjnego, którego wartość wynosi 17 447 843,23 zł, zaś kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 to 10 789 592,32 zł. Przypomnijmy, iż oprócz budowy ww. Centrum na projekt „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum” składają się jeszcze 4 inne przedsięwzięcia inwestycyjne: przebudowa Rynku, przebudowa ciągu ulic: Szkolna, Ogród Ludowy, Prof. Józefa Zwierzyckiego oraz Placu Tadeusza Kościuszki, renowacja Wyspy Kasztelańskiej oraz przebudowa znajdującego się na niej budynku, a także utwardzenie ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż Rowu Krobskiego (zadanie to zrealizowane już zostało w roku 2018).