Komunikaty 18 kwietnia 2018

Zapraszamy na XLIV sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XLIV sesję  Rady Miejskiej w Krobi
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak serdecznie zaprasza na XLIV sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się  25 kwietnia 2018 r. o godz. 16.30 w ZSOiZ w Krobi  ul. Ogród Ludowy 2.
 

Porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

1.    Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.

4.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzednich sesji.

5.    Interpelacje i zapytania radnych.

6.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych   w okresie międzysesyjnym.

7.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.

8.    Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi, z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.

9.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

a)  wyrażenia  zgody  na  nabycie  przez  Gminę  Krobia   nieruchomości niezbudowanej położonej w Pudliszkach,

b)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu,

c)  określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów,

d) zmiany Uchwały Nr XXXIX/351/2017 Rady Miejskiej  w Krobi  z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia  na lata 2018 - 2028,

e) zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11.  Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opublikował: Aurelia Sikorska kontakt: rada@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-04-18 08:46:07