Komunikaty 16 maja 2018

Zapraszamy na XLV sesję Rady Miejskiej w Krobi - „SESJA ABSOLUTORYJNA”

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak serdecznie zaprasza na XLV sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się  29 maja 2018 r.  o godz. 16.30 w ZSOiZ w Krobi  ul. Ogród Ludowy 2.
 

Porządek obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

1.    Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.

4.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzednich sesji.

5.    Interpelacje i zapytania radnych.

6.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

7.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.

8.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

a)    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi za rok 2017,

b)   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi  w Krobi za rok 2017,

c)    zatwierdzania sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krobia za 2017 rok,

d)   udzielenia Burmistrzowi Krobi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krobia za 2017 rok,

e)    wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych,

f)     wyrażenia zgody na sprostowanie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej oraz zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Krobi, 

g)    wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Krobia nieruchomości niezabudowanej położonej w Krobi,

h)   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego  i zawarcia umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym,

i)      zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

j)   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu,

k)  zmiany Uchwały Nr XXXIX/351/2017 Rady Miejskiej  w Krobi  z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia  na lata 2018 - 2028,

l)  zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018.                                                

9.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10.  Wolne głosy i wnioski.

11.  Zakończenie.Opublikował: Aurelia Sikorska kontakt: rada@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-05-16 00:24:26