Aktualności 07 grudnia 2017

Zapraszamy na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak serdecznie zaprasza na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się 20 grudnia 2017 r. o godz. 15.00 w ZSOiZ w Krobiul. Ogród Ludowy 2.

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Krobi :
1.    Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXXVIIIsesji.
4.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzednich sesji.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.
8.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
a)zmiany Uchwały Nr XXVII/239/2016 Rady Miejskiejw Krobiz dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy Krobiana lata 2017 - 2028,
b)zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2017,
c)Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krobia na lata 2018 – 2022,
d)powierzenia Miastu Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
e) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krobi oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Adama Mickiewiczaw Krobi,
g) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości niezabudowanej położonej w Kuczynie,
h) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości niezabudowanych położonych w Pudliszkach,
i)nadania nazwy ulicy,
j)przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Krobi na 2018 rok,
k)zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej wKrobi na 2018 rok,
l) zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta,
ł)Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobiana lata 2018 - 2028,
m) uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10.Wolne głosy i wnioski.
11.Zakończenie.Opublikował: Aurelia Sikorska kontakt: rada@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-12-07 14:26:28