Konkursy dla NGO 20 czerwca 2016

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wsp

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2016 roku, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach priorytetów zadań określonych w uchwale nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”, wysokości środków na poszczególne zadania oraz terminu składania ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 14 lipca 2016r

Zarządzenie Nr 79-2016