Aktualności 09 sierpnia 2018

Fundusz miejski po raz piąty

Po raz kolejny zapraszamy mieszkańców Krobi do udziału w pracach nad projektem budżetu. Wzorem funduszu sołeckiego, który funkcjonuje w naszym samorządzie od 9 lat, w tegorocznym projekcie uchwały budżetowej, na 2019 rok, zaplanowano wyodrębnienie kwoty 45 tys. zł, która przeznaczona będzie mogła być na różne przedsięwzięcia realizowane bezpośrednio w mieście Krobia.

W związku z powyższym wszystkich mieszkańców Krobi zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 19 września 2018 roku o godz. 18.00 w sali Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej
w Krobi. Podczas spotkania będzie można zgłosić propozycje, które w przypadku akceptacji ze strony innych uczestniczących w nim mieszkańców wpisane zostaną do projektu uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2019. W głosowaniu nad złożonymi propozycjami działań udział wziąć będą mogli pełnoletni mieszkańcy gminy Krobia, a do projektu ww. uchwały wpisane zostaną propozycje z największą liczbą głosów, mieszczące się w łącznej kwocie 45 tys. zł. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że złożony na spotkaniu wniosek winien zostać w odpowiedni sposób uzasadniony i wstępnie wyceniony. Składane propozycje powinny ponadto cechować:

- zgodność z zadaniami własnymi gminy (wniosek nie może dotyczyć np. dróg powiatowych czy wojewódzkich, terenów, które nie są własnością Gminy Krobia czy też działań, co do których Gmina Krobia nie ma kompetencji),

- perspektywa poprawy jakości życia mieszkańców,

- zakres działania obejmujący gminę Krobia lub oddziaływujący na jej mieszkańców,

- wartość nieprzekraczająca 45 tys. zł,

- okres realizacji nie dłuższy niż 12 miesięcy (do końca 2019 roku) - wniosek nie może zatem dotyczyć jedynie dokumentacji związanej z realizacją zadań w latach następnych.

 

Jak podkreślono powyżej, zgłaszane propozycje winny zostać skalkulowane, a wartość pojedynczego projektu nie może przekroczyć 45 tys. zł. Stąd też właśnie w przypadku uzyskania największej liczby głosów przez propozycję, której koszt realizacji będzie wyższy niż suma środków przeznaczonych na fundusz miejski w 2019 roku, do projektu uchwały budżetowej wpisany zostanie kolejny projekt mieszczący się w kwocie 45 tys. zł.

Więcej w zakładce mieszkaniec/BUDŻET 2019