Aktualności 25 maja 2018

Dziś zaczyna obowiązywać RODO

Dziś zaczyna obowiązywać RODO

Z dniem 25 maja 2018 zmieniają się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a w życie wchodzi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W celu zwiększenia kontroli bezprawnego pobierania danych osobowych, jako administrator danych osobowych, wypełniając obowiązek określony w art.12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 przekazujemy Państwu klauzulę informacyjną zgodną z RODO.

Klauzula informacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) od 25 maja 2018 roku administrator danych: Burmistrz Krobi z siedzibą w Krobi ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, zgodnie z wymogami przywołanego wyżej rozporządzenia, informuje:

• Administratorem danych osobowych klientów Urzędu Miejskiego w Krobi jest Burmistrz Krobi (ul.Rynek 1, 63-840 Krobia) jako organ uprawniony do reprezentacji Gminy Krobia.

• Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Natalia Ratajewska, z którą skontaktować można się w następujący sposób:

- telefonicznie 783 479 791
- listownie na adres: Rynek 1, 63-840 Krobia
- przez e-mail: kas5.bhp@gmail.com

• Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych, indywidualne umowy cywilnoprawne lub umowy zawierane w trybie zamówień publicznych, w których zawarte są dane osobowe.

• Odbiorcami Danych Osobowych są podmioty przetwarzające dane w imieniu Gminy Krobia oraz organy administracji publicznej właściwe do współpracy.

• Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

• Dane osobowe są przechowywane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentów urzędowych

• Każdemu podmiotowi (klientowi), który udostępnia swoje dane osobowe, przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Urzędu Miejskiego w Krobi,
g. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Urzędu Miejskiego w Krobi danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym, nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te można przesłać innemu administratorowi danych lub zażądać, by Urząd Miejski w Krobi przesłał je do innego administratora (wykonane zostanie jednak tylko w przypadku, gdy przesłanie danych jest technicznie możliwe). Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są przez Urząd Miejski w Krobi na podstawie umowy lub zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

• Każdy podmiot (klient), który udostępnia swoje dane osobowe ma prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny, bądź mailowy Urzędu Miejskiego w Krobi (krobia@krobia.pl).

• Każdy podmiot (klient), który udostępnia swoje dane osobowe, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Urzędem Miejskim w Krobi oraz prowadzenia postępowania administracyjnego.

•Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług oferowanych przez Urząd Miejski w Krobi.